Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο – 18 θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή 176 views

Job Overview

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δεκαοκτώ (18) θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία, οι οποίες αναμένεται να κενωθούν.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του, μέχρι τη 17η Μαρτίου 2023, συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία,

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές,

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι δικηγόρος και, εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου.

3. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, οι υποψήφιοι για τη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρω-τοκολλητή μέχρι τη 17η Μαρτίου 2023, συνοδευόμενη από:

α) Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού τους έργου.

β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, που έχουν εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύουν τις τρεις που οι ίδιοι κρίνουν ως τις πλέον σημαντικές.

4. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Apply for this job