Λειτουργός Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 207 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας, έναν από τους μεγαλύτερους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς στη Κύπρο, αναζητούμε για εργοδότηση Λειτουργό Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη Λευκωσία.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση του νομοθετικού / ρυθμιστικού πλαισίου που επηρεάζει τη λειτουργία του Οργανισμού, αξιολόγηση των επιπτώσεων και ενημέρωση όλων των αρμόδιων Διευθύνσεων/ Μονάδων/ Υπηρεσιών/Τμημάτων.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης των εσωτερικών πολιτικών, κανονισμών και διαδικασιών του Οργανισμού με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό / ρυθμιστικό πλαίσιο, αξιολόγηση της καταλληλόλητας τους, εντοπισμός ελλείψεων και καταγραφή εισηγήσεων με στόχο τη βελτίωση τους και την επίτευξη συμμόρφωσης.
 • Διενέργεια ελέγχων και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης της συμμόρφωσης του Οργανισμού και καθοδήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και ενεργειών.
 • Παροχή καθοδήγησης σε θέματα πιθανής ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων
 • Παροχή καθοδήγησης σε θέματα χειρισμού παραπόνων ή καταγγελιών πελατών
 • Διερεύνηση και ετοιμασία ανταποκρίσεων προς την ΚΤΚ για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
 • Παρακολούθηση και συντήρηση του εγχειριδίου διαδικασιών του Τμήματος και διασφάλιση της συμμόρφωσης του με τα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Εξέταση και υποβολή σχολίων κατά την ετοιμασία νέων πολιτικών και διαδικασιών του Οργανισμού.
 • Συμβολή στην ετοιμασία εκθέσεων/αναφορών προς τις εποπτικές αρχές.
 • Υλοποίηση των αποφάσεων και πολιτικών του Οργανισμού που αφορούν το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Παροχή υποστήριξης σε άλλες Διευθύνσεις/Υπηρεσίες/Μονάδες/Τμήματα σχετικά με θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από τον Προϊστάμενο  του Τμήματος ή το Διευθυντή της Μονάδας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Νομική.
 • Μεταπτυχιακό (LLM/MA/MSc/MBA) στα Νομικά, Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διοίκηση ή άλλο συναφή κλάδο ή /και Επαγγελματικός τίτλος σπουδών όπως ACA, ACCA, CPA, CIB ή άλλος αντίστοιχος επαγγελματικός τίτλος σπουδών, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία ή/και προϋπηρεσία σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance) τουλάχιστον τριών (3) χρόνων σε αντίστοιχη θέση Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή σε Δικηγορικό Γραφείο.
 • Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής Νομοθεσίας και του σχετικού Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων Οδηγιών ή/και Κανονισμών των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα και ευθυκρισία.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/2022

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job