Λειτουργός Ασφάλειας Συστημάτων και Πληροφοριών – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 240 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας, έναν από τους μεγαλύτερους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς στη Κύπρο, αναζητούμε για εργοδότηση Λειτουργό Ασφάλειας Συστημάτων και Πληροφοριών για τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη Λευκωσία.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών, περιλαμβανομένης πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών και ολοκληρωμένου προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και περιοδική αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη, καταγραφή και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στην ταξινόμηση πληροφοριών και προτύπων διαβάθμισης τους, στην συμμόρφωση πληροφοριακών συστημάτων με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, στην διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.
 • Ανάπτυξη, καταγραφή και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των πληροφοριών από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή βλάβη που δυνατό να συνδέεται με μέλη προσωπικού, προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη ή άλλα αίτια.
 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης του προσωπικού με τις πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, τα σχετικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές, διεργασίες και διαδικασίες.
 • Διεξαγωγή ειδικών αξιολογήσεων και ελέγχων σε θέματα τα οποία άπτονται της ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ασφάλειας των δοκιμών διείσδυσης για τον εντοπισμό ευπαθειών στα συστήματα πληροφοριών και ενσωμάτωση δικλείδων ασφαλείας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και ιδιωτικού απορρήτου για όλο το προσωπικό.
 • Συμμετοχή στις απαιτούμενες δραστηριότητες για εφαρμογή αποτελεσματικών δικλείδων ασφαλείας στις υποδομές πληροφορικής και δικτύων και παροχή σχετικών κατευθυντήριων γραμμών στην Υπηρεσία Τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Ετοιμασία αναφορών σχετικά με την εξέλιξη του προφίλ κινδύνων και γενικά θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης του Κινδύνου της Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή / και μεταπτυχιακό (MA / MSc ) στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών / Μηχανικής της Πληροφορικής / Διαχείρισης Δικτύων / Υποδομών Πληροφορικής ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Πιστοποιήσεις CISM, ISO27001, CISA θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα
 • Τουλάχιστο τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης κατά προτίμηση σε Χρηματοοικονομικό οργανισμό.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνων, εφαρμογή προτύπων 27000, penetration testing, vulnerability assessment και SIEM log analysis and reporting
 • Πολύ καλή γνώση υποδομών/ βάσεων δεδομένων όπως windows AD, LDAP, MSSQL, PKI, Identity Management,SSO, Firewalls, IDPS
 • Εξοικείωση με υποδομές υπολογιστικού νέφους θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση ανάλυσης δεδομένων
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας
 • Εξαιρετική γνώση MS Office (word, excel and power point)
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10/10/2022

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job

Λειτουργός Ασφάλειας Συστημάτων και Πληροφοριών – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 32 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας, έναν από τους μεγαλύτερους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς στη Κύπρο, αναζητούμε για εργοδότηση Λειτουργό Ασφάλειας Συστημάτων και Πληροφοριών για τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη Λευκωσία.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών, περιλαμβανομένης πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών και ολοκληρωμένου προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και περιοδική αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη, καταγραφή και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στην ταξινόμηση πληροφοριών και προτύπων διαβάθμισης τους, στην συμμόρφωση πληροφοριακών συστημάτων με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, στην διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.
 • Ανάπτυξη, καταγραφή και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των πληροφοριών από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή βλάβη που δυνατό να συνδέεται με μέλη προσωπικού, προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη ή άλλα αίτια.
 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης του προσωπικού με τις πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, τα σχετικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές, διεργασίες και διαδικασίες.
 • Διεξαγωγή ειδικών αξιολογήσεων και ελέγχων σε θέματα τα οποία άπτονται της ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ασφάλειας των δοκιμών διείσδυσης για τον εντοπισμό ευπαθειών στα συστήματα πληροφοριών και ενσωμάτωση δικλείδων ασφαλείας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και ιδιωτικού απορρήτου για όλο το προσωπικό.
 • Συμμετοχή στις απαιτούμενες δραστηριότητες για εφαρμογή αποτελεσματικών δικλείδων ασφαλείας στις υποδομές πληροφορικής και δικτύων και παροχή σχετικών κατευθυντήριων γραμμών στην Υπηρεσία Τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Ετοιμασία αναφορών σχετικά με την εξέλιξη του προφίλ κινδύνων και γενικά θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης του Κινδύνου της Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή / και μεταπτυχιακό (MA / MSc ) στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών / Μηχανικής της Πληροφορικής / Διαχείρισης Δικτύων / Υποδομών Πληροφορικής ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Πιστοποιήσεις CISM, ISO27001, CISA θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα
 • Τουλάχιστο τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης κατά προτίμηση σε Χρηματοοικονομικό οργανισμό.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνων, εφαρμογή προτύπων 27000, penetration testing, vulnerability assessment και SIEM log analysis and reporting
 • Πολύ καλή γνώση υποδομών/ βάσεων δεδομένων όπως windows AD, LDAP, MSSQL, PKI, Identity Management,SSO, Firewalls, IDPS
 • Εξοικείωση με υποδομές υπολογιστικού νέφους θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση ανάλυσης δεδομένων
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας
 • Εξαιρετική γνώση MS Office (word, excel and power point)
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10/10/2022

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job