ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ VACANCY FOR AN INFORMATION SECURITY AUDITOR 156 views

Job Overview

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης  (ΚΕΠ) αποτελεί τον πιο δυναμικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Κύπρο και προάγει την πιστοποίηση με σκοπό να οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα προς όφελος των ιδίων, των πελατών τους, του προσωπικού τους, των συνεργατών τους  και του κοινωνικού συνόλου.

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, η ΚΕΠ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης μόνιμου Επιθεωρητή στον Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριών

 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Διενεργεί επιθεωρήσεις για (α) Συστήματα Διαχείρισης (β) Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών και (γ) Τεχνικούς Ελέγχους, ως Συντονιστής Επιθεώρησης ή ως µέλος της Ομάδας Επιθεώρησης.
 2. Ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στις αρμόδιες επιτροπές πιστοποίησης.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία που απαιτείται για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και την ομαλή διενέργεια των επιθεωρήσεων.
 4. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τη Διεύθυνση.

 

 Β. Απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία:

 

 1. Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε μία από τις πιο κάτω ειδικότητες:

 

 1. Information Security
 2. Information Technology
 • Electrical/electronic engineer
 1. Computer Engineering
 2. Computer Science

(Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 1. Τετραετής τουλάχιστον εργασιακή πείρα στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών. Εργασιακή πείρα σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών ή/και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφοριών αποτελεί πλεονέκτημα.

 

 1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, ή σε συναφές αντικείμενο, αποτελεί πλεονέκτημα. Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αποδίδεται για σκοπούς της παραγράφου 1 πιο πάνω, αυτό δεν αποτελεί πλεονέκτημα.

 

 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.

 

 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Γ. Ωφελήματα

 

 1. Προσφέρεται ελκυστικό και πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως των προσόντων και της πείρας.
 2. Παρεμφερή ωφελήματα συμπεριλαμβανομένου ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ταμείου προνοίας και άλλα που καθορίζονται από το ∆.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτά παρουσιάζονται στους όρους εργοδότησης.
 3. Συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

Δ. Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Αίτηση Υποψηφίου για Εργοδότηση» που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας (www.cycert.org.cy) και να την υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενη με τα αποδεικτικά τεκμήρια/βεβαιώσεις, στη διεύθυνση info@cycert.org.cy.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προκαθορισμένη προθεσμία, δε θα γίνονται αποδεκτές.

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί με διακριτικότητα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές ως η Πολιτική  της εταιρείας για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της.

 

Σημειώσεις:

 

 1. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων. Η διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της απαιτούμενης Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας θα γίνεται από τον Κατάλογο των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που ισχύει και για την πλήρωση θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας  http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument

 

 1. Η κατοχή όλων των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται στην παράγραφο Β πιο πάνω, περιλαμβανομένης και της εργασιακής πείρας, καθώς και όλων των προσόντων που ο υποψήφιος δηλώνει στην αίτησή του, θα πρέπει να τεκμηριώνονται κατάλληλα από όλους τους υποψηφίους με την προσκόμιση, κατά την υποβολή της αίτησης, τεκμηρίων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διεξαγάγει τη δέουσα έρευνα για τη διαπίστωση της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων και πείρας, στο πλαίσιο της οποίας δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή και πρόσθετα τεκμήρια από τους αιτητές.

 

 1. Με βάση την πολιτική της Εταιρείας, άτομα τα οποία έχουν μέχρι Γ’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιοδήποτε μέλος της Διεύθυνσης της Εταιρείας, αποκλείονται από τη διαδικασία.

 

 

Η μη συμμόρφωση με τα πιο πάνω, μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό  της υποψηφιότητας από τη διαδικασία.

 

Apply for this job