Επιθεωρητή στον Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριών 21 views

Job Overview

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης  (ΚΕΠ) αποτελεί τον πιο δυναμικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Κύπρο και προάγει την πιστοποίηση με σκοπό να οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα προς όφελος των ιδίων, των πελατών της, του προσωπικού της, των συνεργατών της και του κοινωνικού συνόλου.

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, η ΚΕΠ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης εργασίας μόνιμου προσωπικού:

 

  1. Επιθεωρητή στον Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριών

 

Η διαδικασία υποβολής, τα σχέδια υπηρεσίας και το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΚΕΠ  (www.cycert.org.cy).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προκαθορισμένη προθεσμία, δε θα γίνονται αποδεκτές.

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί με διακριτικότητα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Apply for this job