Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας – δύο (2) κενές θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 228 views

Job Overview

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: A13(ii): 53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

Α. Γενικά Καθήκοντα:

(α) Σύμφωνα με οδηγίες, προΐσταται ενός ή περισσότερων τομέων της Αρχής και είναι υπεύθυνος για-

(i) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του τομέα στον οποίο υπηρετεί,

(ii) τη συμμόρφωση των διαδικασιών του τομέα αρμοδιότητάς του με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και τις αποφάσεις του Προέδρου ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής,

(iii) την ετοιμασία μελετών, διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή εισηγήσεων προς τον Διευθυντή σε θέματα του τομέα αρμοδιότητάς του, κυρίως σε σχέση με την αναθεώρηση, εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση της πολιτικής και στρατηγικής της Αρχής,

(iv) την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

(v) την παρακολούθηση ευκαιριών και την υποβολή προτάσεων προς τον Διευθυντή για συμμετοχή της Αρχής σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα σε θέματα του τομέα αρμοδιότητάς του,

(vi) την αξιολόγηση και ανάπτυξη των υφισταμένων του.

(β) Μεριμνά για την ετοιμασία προτάσεων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Τομείς της Αρχής και συμμετέχει στην υλοποίηση των έργων που προκύπτουν από τις προτάσεις αυτές.

(γ) Συμβάλλει στην προώθηση της καινοτόμου χρήσης των δεδομένων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων, της τεχνητής και υπολογιστικής νοημοσύνης και της ανάπτυξης γνώσεων σχετικά με την πολιτική στον τομέα της υγείας.

(δ) Ασκεί τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στους σχετικούς με την Αρχή νόμους και στους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(ε) Εκπροσωπεί την Αρχή, όπου του ανατεθεί με σχετική απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. Ειδικά καθήκοντα:

(1) Για τον Τομέα Εθνικού Σημείου Επαφής:

(α) Μεριμνά για τη λειτουργία και χρήση των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας του συνοπτικού ιστορικού υγείας και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και τη βελτίωση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας και την επιτυχή τεχνική, σημασιολογική και οργανωτική διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, στο πλαίσιο της υποδομής διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας ή άλλων κοινών ευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth Network).

(β) Παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τη στήριξη της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης των ασθενειών και της βελτίωσης της παροχής υγειονομικής περίθαλψης μέσω της καλύτερης χρήσης των δεδομένων υγείας και μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.

(2) Για τον Τομέα Τράπεζας Δεδομένων και Συναφών Λειτουργιών:

(α) Μεριμνά για την εκπόνηση και εποπτεία εφαρμογής των κοινών απαιτήσεων και προδιαγραφών που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας για την επίτευξη τεχνικής, σημασιολογικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών ψηφιακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

(β) Εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής υγείας.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

Α. ΕΙΔΙΚΑ (για καθεμία από τις πιο κάτω περιπτώσεις):

1. Για τον Τομέα Εθνικού Σημείου Επαφής:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

(i) Πληροφορική ή/και Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) ή/και Ασφάλεια Πληροφοριών ή/και Μηχανική Δεδομένων ή/και Μηχανική Επιστήμη, ή

(ii) Επαγγελματίας Υγείας, εγγεγραμμένος σύμφωνα με την οικεία για κάθε περίπτωση νομοθεσία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α)(ϊ) πιο πάνω προσόντα, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

2. Για τον Τομέα Τράπεζας Δεδομένων και Συναφών Λειτουργιών:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

(i) Πληροφορική ή/και Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) ή/και Ασφάλεια Πληροφοριών ή/και Μηχανική Δεδομένων ή/και Μηχανική Επιστήμη, ή

(ii) Επαγγελματίας Υγείας, εγγεγραμμένος σύμφωνα με την οικεία για κάθε περίπτωση νομοθεσία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α)(ί) πιο πάνω προσόντα, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

B. ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις):

(1) Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα ή συνδυασμό θεμάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις (1) – (2) πιο πάνω,

(2) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

1. Συμφωνά με τις παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο A ως Ειδικά απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΑΗΥ
Αριθμός θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ
Μία (1) Θέση Α (1) Ανώτερος Λειτουργός ΕΑΗΥ (Τομέα Εθνικού Σημείου Επαφής)
Μία (1) Θέση Α (2) Ανώτερος Λειτουργός ΕΑΗΥ (Τομέα Τράπεζας Δεδομένων και Συναφών Λειτουργιών)

2. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, θα κληθούν σε προφορική εξέταση οι υποψήφιοι σχετικά με την κατοχή του υπ’ αριθμόν Β. (2) απαιτούμενου προσόντος της πολύ καλής γνώσης της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας.

Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στην αναφερόμενη πιο πάνω προφορική εξέταση, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

3. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

4. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού

(1) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Αρχή εκτός εάν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους·

(β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές:

i. Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από το Συμβούλιο σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί. Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν.

ii. Νοείται περαιτέρω ότι, πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.

(γ) κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας‘

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα‘

(στ) πιστοποιείται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση.

 

5. Υποβολή Αιτήσεων

(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 37 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου του 2019, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

(2) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.

(3) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα της Αρχής ακολουθώντας τον σύνδεσμο www.neha.gov.cy .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η αίτηση γίνεται για περισσότερες από μια θέσεις, συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε θέση.

(4) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση chair@neha.gov.cy, με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Ανώτερου Λειτουργού ΕΑΗΥ-Τομέα ΕΣΕ ή θέση Ανώτερου Λειτουργού ΕΑΗΥ-Τομέα ΤΔΣΛ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου», το αργότερο μέχρι τις 10/02/2023 και ώρα 02.00μμ.

(5) Στην αίτηση επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για την προηγούμενη πείρα.

(6) Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Μόνο εμπρόθεσμες και δεόντως συμπληρωμένες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων.

(7) Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

(8) Σημειώνεται ότι η Αρχή θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, είναι απαραίτητο όπως κάθε υποψήφιος συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας».

(9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Αρχή, στο τηλέφωνο 22605576.

Apply for this job