Eθνική Αρχή Στοιχημάτων – Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις 240 views

Job Overview

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. (Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.901, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667. Α10: € 34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396. Α11: € 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς επίσης τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

(β) Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων.

(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσία και κανονισμούς, διεκπεραιώνει τις λαμβανόμενες αποφάσεις και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Πολιτικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Προσωπικού, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (δείτε σχετική ανάρτηση στην ενότητα «Προσλήψεις» στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων www.nba.gov.cy με τίτλο «Αποδεκτά Τεκμήρια»).

 

Γ. Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα αποσταλεί στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Νοείται ότι, η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων και πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση.

3. Κανένας δε διορίζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκτός αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

4. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009, Ν. 146(Ι)/09, καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος της αναπηρίας τους (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

 

Δ. Υποβολή Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσωπικό» www.nba.gov.cy μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023. Πληροφορίες: hr@nba.gov.cy ή 22 881800. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «email» στην αίτησή τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση δύνανται, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22881800.

Apply for this job