49 θέσεις για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΚΛ. Α2) 276 views

Job Overview

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΚΛ. Α2)

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του  2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα έξι (36) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης», και δεκατριών (13) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και της διαχείρισης δικαιούχων διεθνούς προστασίας», τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση του άρθρο 10 του Ν.70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο. Ο εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνατό να τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, είτε στο ΤΑΠΜ είτε σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και στην Κεντρική Διοίκηση για το σκοπό εκάστου έργου.
Η διάρκεια της εργοδότησης θα είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

1. Καθήκοντα και ευθύνες
i. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
ii. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
iii. Αναλαμβάνει τη φυσική καταχώρηση στο Αρχείο του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου που δυνατό να περιλαμβάνει άνοιγμα/δημιουργία νέων φακέλων, ενημέρωση υφιστάμενων φακέλων με αλληλογραφία, καταχώρηση εγγράφων, ενημέρωση συστήματος, επεξεργασία αλληλογραφίας κ.ο.κ.
iv. Αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση στο Αρχείο του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου που δυνατό να περιλαμβάνει ηλεκτρονική δημιουργία νέων φακέλων, δημιουργία αιτήσεων στο σύστημα, ενημέρωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών φακέλων, καταχώρηση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας κ.ο.κ.
v. Αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση κοινού του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου που δυνατό να περιλαμβάνει παραλαβή αιτήσεων και αιτημάτων, παράδοση βιομετρικών αδειών διαμονή καθώς επίσης και παροχή πληροφοριών σε θέματα μετανάστευσης.
vi. Βοηθά στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων που υλοποιούνται από το ΤΑΠΜ είτε από άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου . Για το σκοπό αυτό συμβάλλει στην οικονομική και ποιοτική παρακολούθηση των έργων, στη συγγραφή οικονομικών καταστάσεων, στην παρακολούθηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα έργα και τη συνεχή ενημέρωση ενεργειών προς υλοποίησή τους, στην ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων αποτελεσμάτων των δράσεων των έργων κ.λπ.
vii. Ετοιμάζει και υποβάλει σημειώματα/εκθέσεις/επιστολές σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
viii. Συμβάλει στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
ix. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
x. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
xi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με το ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.

2. Απαιτούμενα προσόντα
i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
iii. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
iv. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
v. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποδεικνύεται με:
(α) Επιτυχία σε εξετάσεις E.C.D.L., Κ.Ε.Β.Ε., ICT Hellas, ICT Europe και Cambridge στα θέματα Επεξεργασίας Κειμένου (Word Processing) και Λογιστικών Φύλλων (Spreadsheets)
ή
(β) Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα στην Διοίκηση Γραφείου ή/και στις Γραμματειακές Σπουδές, φοίτησης τουλάχιστον 1 έτους από αξιολογημένο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
vi. Επιτυχία σε εξέταση στη λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλη ισότιμη εξέταση αποτελεί, πλεονέκτημα
vii. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στα θέματα μετανάστευσης αποτελεί πλεονέκτημα.
viii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

3. Μοριοδότηση και κριτήρια αξιολόγησης

4. Σημειώσεις:
4.1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
− Διάρκεια πείρας σε συναφή καθήκοντα.
− Βαθμός απολυτηρίου (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία).
− Ημερομηνία γέννησης (προτεραιότητα στους υποψήφιους με την προγενέστερη ημερομηνία γέννησης).
4.2. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
4.3. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
4.4. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
4.5. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δε θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.
4.6. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στον ειδικό ηλεκτρονικό τύπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, www.moi.gov.cy/crmd. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.moi.gov.cy/crmd όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
4.7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
4.8. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Έλενα Αντωνιάδου (τηλ. 22308686 – email: eantoniadou@papd.mof.gov.cy) ή στον κ. Μιχάλη Μπέη (τηλ. 22308670 – email: mbeys@papd.mof.gov.cy)

Apply for this job