21 θέσεις για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΚΛ. Α8) 277 views

Job Overview

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΚΛ. Α8)

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης», και εννέα (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και της διαχείρισης δικαιούχων διεθνούς προστασίας », τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο. Ο εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνατό να τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, είτε στο ΤΑΠΜ είτε σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και στην Κεντρική Διοίκηση για το σκοπό εκάστου έργου. Η διάρκεια της εργοδότησης θα είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

1. Καθήκοντα και ευθύνες
i. Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες είτε του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
ii. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
iii. Ετοιμάζει νομοθετήματα, όπως νομοθεσίες, κανονισμούς και διατάγματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου.
iv. Συμβάλλει στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων που υλοποιούνται από το ΤΑΠΜ είτε από άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και την Κεντρική Διοίκηση για το σκοπό εκάστου έργου. Για το σκοπό αυτό συμβάλλει στην οικονομική και ποιοτική παρακολούθηση των έργων, στη συγγραφή οικονομικών καταστάσεων, στην παρακολούθηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα έργα και συνεχή ενημέρωση ενεργειών προς υλοποίησή τους, ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων αποτελεσμάτων των δράσεων των έργων κλπ.
v. Παρακολουθεί και συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων σχετικών με την μεταρρύθμιση, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την μάθηση του ΤΑΠΜ είτε άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και της Κεντρικής Διοίκησης για το σκοπό εκάστου έργου. καθορίζει και ετοιμάζει σχετικούς δείκτες παρακολούθησης, ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις προόδου, ετοιμάζει και αναλύει σχετικά στατιστικά στοιχεία κ.λπ.
vi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με το ΤΑΠΜ είτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και την Κεντρική Διοίκηση για το σκοπό εκάστου έργου.

2. Απαιτούμενα προσόντα
i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
iii. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Τουρκικές Σπουδές, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πολιτική.
Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
iv. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί πλεονέκτημα.
v. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης σε θέματα μετανάστευσης αποτελεί πλεονέκτημα.
vi. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

4. Σημειώσεις
4.1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
− Διάρκεια πείρας σε συναφή καθήκοντα.
− Προσόντα (δηλ. πρώτος κατατάσσεται αυτός που κατέχει Διδακτορικό, δεύτερος αυτός που κατέχει master κ.ο.κ.).
− Βαθμός πανεπιστημιακού διπλώματος (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία).
− Ημερομηνία γέννησης (προτεραιότητα στους υποψήφιους με την προγενέστερη ημερομηνία γέννησης).
4.2. Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την υψηλότερη βαθμολογία.
4.3. Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν το μέγιστο 2 μόρια που αντιστοιχούν στο ένα δίπλωμα.
4.4. Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή με το Διδακτορικό Δίπλωμα, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς».
4.5. Ο ανώτατος αριθμός μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος για τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα που κατέχει, αντιστοιχεί σε 3 μόρια (δηλαδή τα μόρια που λαμβάνει το Διδακτορικό Δίπλωμα).
4.6. Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά κατέχουν δύο ή περισσότερα Μεταπτυχιακά Διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς» για τον ένα από τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα και για το άλλο θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
4.7. Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα, και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ.
4.8. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
4.9. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
4.10. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
4.11. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δε θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.
4.12. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στον ειδικό ηλεκτρονικό τύπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, www.moi.gov.cy/crmd. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.moi.gov.cy/crmd όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
4.13. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια  όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
4.14. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Έλενα Αντωνιάδου (τηλ. 22308686 – email: eantoniadou@papd.mof.gov.cy) ή στον κ. Μιχάλη Μπέη (τηλ. 22308670 – email: mbeys@papd.mof.gov.cy).

Apply for this job