20 θέσεις Ιδρυματικών Λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 184 views

Job Overview

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι είκοσι (20) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Ιδρυματικών Λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ϋ)) για σκοπούς αντικατάστασης Ιδρυματικών Λειτουργών που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας και άδεια μητρότητας.

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

1)(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Νηπιοβρεφοκομία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνική Διοίκηση,

ή

(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1. Βαθμός αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)). Άριστα: 3

Λίαν Καλώς: 2

Καλώς: 1

2. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 10-20

(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από το βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 12 θα δοθούν 12 μόρια)

3. Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους σε θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

Σημ.: Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, ως η σημείωση της παρ. 1(1), θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

2
4. Postgraduate Diploma σε θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)). 1
5. Διετής αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης, Ιδρυματικού Λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας*. 0,50 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δυο χρόνια

*Το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www. irrisi.gov. cy/sws).

 

3. Σημειώσεις:

Α. Ισοβαθμία

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α. Εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης, Ιδρυματικού Λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, πέραν των δύο (2) ετών που θα μοριοδοτηθούν βάση της παραγράφου 2(5). Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα.
Β. Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία 2(1 )-(4) πιο πάνω. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ ο κ.
Γ Βαθμολογία Απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας ο αιτητής με την υψηλότερη τελική βαθμολογία.
Δ. Ημερομηνία γέννησης. Προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

 

Β. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα

1. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανόμενου υπόψη ότι Α=20,Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.

2. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε αντίστοιχες θέσεις του δημοσίου. Ο σχετικός κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr70penDocument.

3. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης, Ιδρυματικού Λειτουργού. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

4. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

5. Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

6. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

 

Γ. Γενικές πληροφορίες

1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης Ιδρυματικού Λειτουργού, το οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws).

2. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση στο σύστημα βάρδιας και αναμένεται και η απασχόληση εκτός συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας.

3. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να τοποθετηθούν στις κρατικές δομές οποιοσδήποτε Επαρχίας, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

4. Οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

 

Δ. Αμοιβή

Οι πιο πάνω κλίμακες θα είναι μειωμένες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος-Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτές θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. Ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5 με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής είναι €16.224 και στην Κλίμακα Α2 είναι €14.681.

 

Ε. Υποβολή Αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή μέσω της ιστοσελίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ή από τα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία.

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία (Λεωφ. Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 1468 Λευκωσία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου Ιδρυματικών Λειτουργών (Αντικαταστάτες) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου).

2. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/ τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι αποδεκτά τεκμήρια θεωρούνται μόνο αυτά που έχουν αποκτηθεί εντός του ουσιώδη χρόνου, δηλ. μέχρι την τελευταία ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (ήτοι 24.03.2023).

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22406700/22406610 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.dmsw.gov.cy

 

Στ. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρκτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του Νόμου 70(Ι)/2016, η περίοδος ισχύος του Πίνακα δεν δύναται να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

 

Ζ. Διάρκεια Απασχόλησης

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντικατάσταση Ιδρυματικών Λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας και άδεια μητρότητας, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, ή ανάλογα με την περίοδο απουσίας του κατόχου της θέσης. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.

Apply for this job