Υφυπουργείο Πολιτισμού – Θέση Διευθυντή Τμήματος Αρχαιοτήτων 132 views

Job Overview

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.11.2023. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €89.161, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις->Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Είναι υπεύθυνος για:

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας, και

(β) την εποπτεία των Αρχαιολογικών Μουσείων, των Αρχαίων Μνημείων και των Μουσείων Λαϊκού Πολιτισμού, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο των αρχαιολογικών ανασκαφών, τον έλεγχο και τη φύλαξη αρχαιολογικών ευρημάτων και γενικά των αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

(2) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του, ιδιαίτερα σε σχέση με την αναθεώρηση, εκσυγχρονισμό και τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τις αρχαιότητες.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Αρχαιολογία, Φιλολογία, Ιστορία, Κλασσικές, Βυζαντινές ή Μεσαιωνικές Σπουδές, Λαϊκό Πολιτισμό.

(Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε έναν από τους Κλάδους της Αρχαιολογίας.

(3) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση αρχαιολογικών ανασκαφών ή/και εργασιών για συντήρηση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων ή/και στην οργάνωση Μουσείων, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, καθοδήγηση, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(4) Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας-

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6) Διδακτορικό δίπλωμα σε έναν από τους Κλάδους της Αρχαιολογίας ή επιστημονικό συγγραφικό έργο συναφές με την Αρχαιολογία, θα αποτελούν πλεονέκτημα.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2023, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2023 “Κανένας δεν διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Apply for this job