Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Θέσεις Επιμελητή 334 views

Job Overview

#CA39183

Type: Full time / Contract


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Η Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, πιθανόν να προκύψουν ανάγκες για πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκτέλεση καθηκόντων Επιμελητή (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ιι)), στα Γραφεία των Σχολείων (πρωινά και εσπερινά), των Σχολικών Εφορειών, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), των Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων των Τεχνικών Σχολών, των Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσια-Λύκεια) και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.). Επισημαίνεται, ειδικότερα, ότι οι ανάγκες αυτές δύναται να αφορούν στην κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, στην κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή στην κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων, καθώς και στην αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας, μητρότητας κλπ, σε καθεστώς μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

1.1 Απαιτούμενα προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
β) (i) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,
ή
(ii) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία,
γ) Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην Eλληνική και Aγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου,
ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, οι οποίες διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κα Νεολαίας,
δ) Πολύ καλή γνώση της Eλληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας,
ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

1.2 Πρόσθετα προσόντα – πλεονέκτημα:
α) Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση European Computer Driving License (E.C.D.L.) ή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.) ή άλλου ισότιμου πιστοποιημένου προσόντος στα θέματα:
i. Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
ii. Επεξεργαστής κειμένου
iii. Λογιστικά φύλλα
iv. Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες.
β) Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
γ) Σχετική πείρα που δυνατό να έχει αποκτηθεί από υπηρεσία στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί ικανός αριθμός προσοντούχων αιτητών, θα εξετάζονται και αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τα ακόλουθα, τουλάχιστον, προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
γ) (i) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε όποια άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,
ή
(ii) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία,
ή
(iii) Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην Eλληνική και Aγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, οι οποίες διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κα Νεολαίας.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου είναι ως ακολούθως:


β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψηφίους με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009). Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, καλούνται όπως με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
γ) Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνονται ανάλογα με βάση αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
δ) Τα καθήκοντα, που θα εκτελούνται από αυτούς που θα προσληφθούν, είναι αυτά που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης Επιμελητή.
ε) Η απασχόληση στα Κ.Ι.Ε. και στα Απογευματινά/Βραδινά Τμήματα των Τεχνικών Σχολών θα είναι πάνω σε μερική βάση απασχόλησης (από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο έκαστου έτους), από 14-37,5 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Στα Μουσικά Σχολεία και στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. η απασχόληση θα είναι επίσης πάνω σε μερική βάση απασχόλησης (από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο έκαστου έτους), ενώ οι ώρες απασχόλησής τους θα είναι 37,5 και 25 ώρες εβδομαδιαίως, αντίστοιχα.
στ) Ο τελικός Πίνακας υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 70(Ι)/2016, και στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα πρόσωπα με τη σειρά κατάταξής τους, τα οποία κρίνεται ότι δύναται να προσληφθούν με σύμβαση ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ισχύ μέχρι τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία δημοσίευσής του. Δεδομένου ότι i) για την κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως, ii) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και iii) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθενείας, μητρότητας κλπ.
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, θα καταρτίζεται κοινός Πίνακας, στον οποίο η σειρά κατάταξης θα ακολουθείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συμβάσεις απασχόλησης για σκοπούς i) και ii) πιο πάνω πλήρους απασχόλησης, θα προσφέρονται στους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία.
ζ) Τα πρόσωπα τα οποία θα επιλεγούν, θα προσληφθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
η) Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2 μειωμένη κατά 10%. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τους πρώτους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της αμοιβής όλων όσοι θα προσληφθούν για τις ανάγκες των Κ.Ι.Ε., και των Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων των Τεχνικών Σχολών θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.
θ) Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πληροφορίες, ισόγειο κεντρικού κτηρίου).
Επίσης, το έντυπο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Εξυπηρετήσεις Έντυπα Αιτήσεων).
ι) Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να ταχυδρομηθούν στο Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών, αρ. γραφείων 235-236, 2ος όροφος, κτήριο Β΄, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη διεύθυνση Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 20/5/2022.
ια) Διευκρινίζεται ότι εκτός από τα αντίγραφα των κριτηρίων αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αίτηση δεν είναι σωστά συμπληρωμένη ή δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πείρας, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
ιβ) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 22800657, 22800865, 22800709.

Apply for this job

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Θέσεις Επιμελητή 144 views

Job Overview

#CA39183

Type: Full time / Contract


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Η Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, πιθανόν να προκύψουν ανάγκες για πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκτέλεση καθηκόντων Επιμελητή (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ιι)), στα Γραφεία των Σχολείων (πρωινά και εσπερινά), των Σχολικών Εφορειών, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), των Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων των Τεχνικών Σχολών, των Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσια-Λύκεια) και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.). Επισημαίνεται, ειδικότερα, ότι οι ανάγκες αυτές δύναται να αφορούν στην κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, στην κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή στην κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων, καθώς και στην αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας, μητρότητας κλπ, σε καθεστώς μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

1.1 Απαιτούμενα προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
β) (i) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,
ή
(ii) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία,
γ) Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην Eλληνική και Aγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου,
ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, οι οποίες διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κα Νεολαίας,
δ) Πολύ καλή γνώση της Eλληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας,
ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

1.2 Πρόσθετα προσόντα – πλεονέκτημα:
α) Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση European Computer Driving License (E.C.D.L.) ή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.) ή άλλου ισότιμου πιστοποιημένου προσόντος στα θέματα:
i. Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
ii. Επεξεργαστής κειμένου
iii. Λογιστικά φύλλα
iv. Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες.
β) Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
γ) Σχετική πείρα που δυνατό να έχει αποκτηθεί από υπηρεσία στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί ικανός αριθμός προσοντούχων αιτητών, θα εξετάζονται και αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τα ακόλουθα, τουλάχιστον, προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
γ) (i) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε όποια άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,
ή
(ii) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία,
ή
(iii) Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην Eλληνική και Aγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, οι οποίες διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κα Νεολαίας.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου είναι ως ακολούθως:


β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψηφίους με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009). Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, καλούνται όπως με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
γ) Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνονται ανάλογα με βάση αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
δ) Τα καθήκοντα, που θα εκτελούνται από αυτούς που θα προσληφθούν, είναι αυτά που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης Επιμελητή.
ε) Η απασχόληση στα Κ.Ι.Ε. και στα Απογευματινά/Βραδινά Τμήματα των Τεχνικών Σχολών θα είναι πάνω σε μερική βάση απασχόλησης (από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο έκαστου έτους), από 14-37,5 ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Στα Μουσικά Σχολεία και στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. η απασχόληση θα είναι επίσης πάνω σε μερική βάση απασχόλησης (από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο έκαστου έτους), ενώ οι ώρες απασχόλησής τους θα είναι 37,5 και 25 ώρες εβδομαδιαίως, αντίστοιχα.
στ) Ο τελικός Πίνακας υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 70(Ι)/2016, και στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα πρόσωπα με τη σειρά κατάταξής τους, τα οποία κρίνεται ότι δύναται να προσληφθούν με σύμβαση ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ισχύ μέχρι τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία δημοσίευσής του. Δεδομένου ότι i) για την κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως, ii) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και iii) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθενείας, μητρότητας κλπ.
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, θα καταρτίζεται κοινός Πίνακας, στον οποίο η σειρά κατάταξης θα ακολουθείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συμβάσεις απασχόλησης για σκοπούς i) και ii) πιο πάνω πλήρους απασχόλησης, θα προσφέρονται στους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία.
ζ) Τα πρόσωπα τα οποία θα επιλεγούν, θα προσληφθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
η) Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2 μειωμένη κατά 10%. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τους πρώτους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός της αμοιβής όλων όσοι θα προσληφθούν για τις ανάγκες των Κ.Ι.Ε., και των Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων των Τεχνικών Σχολών θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.
θ) Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πληροφορίες, ισόγειο κεντρικού κτηρίου).
Επίσης, το έντυπο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Εξυπηρετήσεις Έντυπα Αιτήσεων).
ι) Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να ταχυδρομηθούν στο Γραφείο Διοίκησης Επιμελητών, αρ. γραφείων 235-236, 2ος όροφος, κτήριο Β΄, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη διεύθυνση Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 20/5/2022.
ια) Διευκρινίζεται ότι εκτός από τα αντίγραφα των κριτηρίων αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αίτηση δεν είναι σωστά συμπληρωμένη ή δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πείρας, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
ιβ) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 22800657, 22800865, 22800709.

Apply for this job