Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες Υλοποίησης Ευρωπαϊκού Έργου Εκπαιδευτικός Λειτουργός 111 views

Job Overview

To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/εργο-δοτού-μενης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η ανάγκη εργοδότησης αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «Learning from the Extremes (LfE)». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο, στην ιστοσελίδα https://learningfromtheextremes.eu/.

(1) Απαιτούμενα Προσόντα

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με την Εκπαίδευση που να επιτρέπει διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

ii. Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση εργοδότη/εργοδοτών) σε τουλάχιστον μία από τις πιο κάτω περιοχές:

1 Διδακτική εμπειρία εκπαίδευσης ενηλίκων

2 Διδασκαλία μαθητών/μαθητριών

3 Ερευνητική εμπειρία

iii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, βλ. Σημειώσεις).

iv. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

(2) Επιπρόσθετα προσόντα

i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής ή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή στην Πληροφορική.

ii. Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή στην Πληροφορική.

iii. Πρόσφατη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, βλ. Σημειώσεις (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση).

iv. Πρόσφατη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης (ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, ψηφιακή ικανότητα), βλ. Σημειώσεις (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση).

v. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά ταμεία κ.λπ. (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση συμμετοχής του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονίστρια του έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα).

vi. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα).

vii. Συγγραφή/Δημοσίευση ενός τουλάχιστον επιστημονικού άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή έκδοση επιστημονικής μονογραφίας/βιβλίου/εγχειριδίου με θέμα σχετικό με την ψηφιακή εκπαίδευση – ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, ψηφιακή ικανότητα (χρειάζεται να υποβληθεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος ή αντίγραφο της κάθε δημοσίευσης).

 

(3) Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός/αυτή που θα προσληφθεί είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο έργο. Αναλυτικότερα, περιγράφονται πιο κάτω:

i. Συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας του ευρωπαϊκού έργου Learning from the Extremes (LfE)

ii. Συντονισμός και παρακολούθηση πιλοτικής εφαρμογής του έργου

iii. Διεξαγωγή έρευνας (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ερωτηματολόγια) και ανάλυση των δεδομένων

iv. Παραγωγή εκθέσεων στη βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης

v. Ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων υλοποίησης του έργου

vi. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης του Έργου σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

vii. Καθημερινή επικοινωνία με τους εταίρους του Έργου

viii. Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

ix. Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου

x. Υποστήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών

xi. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και Διευθύνσεις σχολείων σε θέματα σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση – ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, ψηφιακή ικανότητα

xii. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και συνεδρίων

 

(4) Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων (οι οποίοι/οποίες ικανοποιούν τα Απαιτούμενα Προσόντα) όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

Επιπρόσθετα Προσόντα Μονάδες (0-19) Παρατηρήσεις
i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Master) στις Επιστήμες της Αγωγής ή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή στην Πληροφορική 0-2 • Μεταπτυχιακό (κάτοχος): 2

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του/των τίτ-λου/των

ii. Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή στην Πληροφορική 0-3 • Διδακτορικό (κάτοχος): 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του/των τίτ-λου/των

iii. Πρόσφατη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 0-3 • Εμπειρία διάρκειας μεγαλύτερης από έξι μήνες: 1

• Εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από ένα έτος: 2

• Εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από δύο έτη: 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί σχετική βεβαίωση (με αναφορά στο θέμα και στον πληθυσμό).

iv. Πρόσφατη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης (ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, ψηφιακή ικανότητα) 0-3 • Εμπειρία διάρκειας μεγαλύτερης από 6 μήνες: 1

• Εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 1 έτος: 2

• Εμπειρία διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης από 2 έτη: 3 Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί σχετική βεβαίωση (με αναφορά στα καθήκοντα).

v. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά ταμεία κ.λπ. 0-3 • Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 1 έτος: 1

• Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 2 έτη: 2

• Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 3 έτη: 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση συμμετοχής του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονί-στρια του έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα (με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας), καθώς και τα στοιχεία του/των έργου/ων (τίτλος, χρονική περίοδος -από-μέχρι-, πλαίσιο χρηματοδότησης, συνολικός προϋπολογισμός, συντονιστής έργου σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο χώρας, ιστοσελίδα έργου ή αναφορά σε άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό)

vi. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα) 0-2 • Διαχείριση ή συμμετοχή σε δύο Ευρωπαϊκά έργα: 1

• Διαχείριση ή συμμετοχή σε πέραν των δύο Ευρωπαϊκών έργων: 2

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση συμμετοχής του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονί-στρια του έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα (με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας), καθώς και τα στοιχεία του/των έργου/ων (τίτλος, χρονική περίοδος -από-μέχρι-, πλαίσιο χρηματοδότησης, συνολικός προϋπολογισμός, συντονιστής έργου σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο χώρας, ιστοσελίδα έργου ή αναφορά σε άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό).

vii. Συγγραφή/Δημοσίευση ενός τουλάχιστον επιστημονικού άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή έκδοση επιστημονικής μονογραφίας/βιβλίου/εγχειριδίου με θέμα σχετικό με την ψηφιακή εκπαίδευση -ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, ψηφιακή ικανότητα 0-3 • Μία συγγραφή/δημοσίευση: 1

• Δύο συγγραφές/δημοσιεύσεις: 2

• Πέραν των δύο συγγραφών/δημοσίευσης: 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος ή αντίγραφο της κάθε συγγραφής/δημοσίευσης

 

Σημειώσεις:

1) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10% σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

2) Με τον όρο πρόσφατη εμπειρία, νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα των επτά (7) τελευταίων ετών.

3) Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο/η υποψήφιος/υπο-ψήφια κατέχει περισσότερους.

4) Θα επιλεγεί ο/η πρώτος/πρώτη υποψήφιος/υποψήφια με την ψηλότερη βαθμολογία.

5) Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Η κλήρωση θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των υποψηφίων.

6) Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

7) Τα επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά αναλύονται στη σελίδα: http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/ page31_gr/page31_gr?OpenDocument. Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Τα καθήκοντα της θέσης δυνατόν να συνεπάγονται απασχόληση εκτός συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

8) Ο/Η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την έντυπη αίτησή του/της όλα τα απαραίτητα πιστοποι-ητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία ως απόδειξη των προσόντων της αίτησής του/της. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση που ζητηθούν για έλεγχο.

9) Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική ή/και στην έντυπη αίτηση, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή προσόν που θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και ως εκ τούτου το προσόν, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αξιολογείται.

10) Το άτομο που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύει να υφίσταται πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Η περίοδος απασχόλησης των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι ένα έτος. Με τη λήξη της απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου, η εργοδότηση προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σημειώνεται ότι η θέση δεν ανανεώνεται και δεν καθιστά σε καμία περίπτωση προϋπηρεσία ή προϋπόθεση για οποιαδήποτε προκήρυξη μόνιμης θέσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη, ως εξής:

α) Οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου Learning from the Extremes», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy). Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (upload) σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια.

β) Οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες πρέπει να εκτυπώσουν την συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου Learning from the Extremes», να την υπογράψουν και μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώ-σεις/στοιχεία, πρέπει να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με υπηρεσίες ταχυ-μεταφοράς, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30. Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου Learning from the Extremes».

  • Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή, είναι η Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023, ώρα 14:30.
  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, είναι η Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023, ώρα 14:30.
  • Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε δύο μέρη: ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.
  • Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στους πιο κάτω: Θεοδώρα Κακουρή (τηλέφωνο 22402313, ηλεκτρονική διεύθυνση kakouri.th@cyearn.pi.ac.cy) Έλενα Δημοσθένους (τηλέφωνο 22402308, ηλεκτρονική διεύθυνση demosthenous.e@cyearn.pi.ac.cy) Μιχάλης Μάγος (τηλέφωνο 22402351, ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy)

Apply for this job