Υπουργείο Εσωτερικών – 30 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εσωτερικών Α 222 views

Job Overview

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εσωτερικών Α’, Υπουργείο Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(ϋ): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι τηνΠαρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Σε περίπτωση τοποθέτησής του σε Μονάδα ή Διεύθυνση ή Υπηρεσία του Υπουργείου:

Μεριμνά για ή/και αναλαμβάνει την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, εκτελεί καθήκοντα και ως υπεύθυνος Μονάδας ή Κλάδου.

(β) Στην περίπτωση τοποθέτησης στην Υπηρεσία Ασύλου:

Εκτελεί καθήκοντα που αφορούν μία ή περισσότερες μονάδες εργασίας της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και αναλαμβάνει ως υπεύθυνος μίας ή περισσοτέρων μονάδων εργασίας της Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Διαχειρίζεται, εποπτεύει και μεριμνά για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη των κέντρων υποδοχής ή/και φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας.

(γ) Στην περίπτωση τοποθέτησης σε Επαρχιακή Διοίκηση:

Εκτελεί καθήκοντα ως Επαρχιακός Επόπτης, τα οποία περιλαμβάνουν καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο Βοηθών Επαρχιακών Εποπτών του τομέα ή της περιοχής για την οποία είναι υπεύθυνος. Αποφασίζει για διάφορες υποθέσεις, προβλήματα και θέματα σύμφωνα με τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν ή/και υποβάλλει εισηγήσεις για επίλυσή τους. Προεδρεύει σημαντικών συνεδριάσεων αρχών τοπικής Διοικήσεως και άλλων κοινοτικών επιτροπών και παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στον Έπαρχο ή και στον Βοηθό Έπαρχο, όπως θα απαιτηθεί για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους.

(δ) Εφαρμόζει τους σχετικούς με τον τομέα εργασίας του Κανονισμούς.

(ε) Διεξάγει σχετική αλληλογραφία και τηρεί πρακτικά.

(στ) Έχει την ευθύνη αξιολόγησης και ανάπτυξης των άμεσα υφιστάμενων του.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1)(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

(Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε διοικητικά καθήκοντα.

(3) Πολύ καλή γνώση της Δημόσιας Διοίκησης και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(6) Για την πρώτη πλήρωση της θέσης, διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν της πενταετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (2), αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:

(1) Για την πρώτη πλήρωση της θέσης, νοουμένου ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, το προσόν της παραγράφου (1) δύναται να καθοριστεί κατά τη δημοσίευση της θέσης.

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν τα εξής:

Τίτλος θέσης: Λειτουργός Εσωτερικών Α’, Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα
A 6 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά
Β 24 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατηγορία.

(2) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν-

(α) στις εξετάσεις στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις μέσα σε δύο (2) χρόνια ή τέσσερις (4) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους ■

(β) στις εξετάσεις στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια ή οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 “Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι τηνΠαρασκευή, 24 Φεβρουάριου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

 

(Φ. 15.21.001.016.001.030.001)

Apply for this job