Υπουργείο Εσωτερικών – 20 κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών 185 views

Job Overview

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 20 κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύ ον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Τοποθετείται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Επαρχιακή Διοίκηση, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Υπουργείου.

(β) Έχει την ευθύνη για-

(i) την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και γενικά την εύρυθμη λειτουργία του τομέα εργασίας που του ανατίθεται,

(ii) την επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής στον τομέα εργασίας του,

(iii) τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, ετοιμασία πρακτικών και υποβολή σημειωμάτων και εκθέσεων, αναφορικά με θέματα και υποθέσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου,

(iv) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του τομέα εργασίας νομοθεσίας,

(ν) την αξιολόγηση και ανάπτυξη των υφιστάμενών του.

(γ) Σε περίπτωση τοποθέτησης σε Επαρχιακή Διοίκηση, εκτελεί καθήκοντα Βοηθού Επάρχου τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας στον Έπαρχο για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης και άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1)(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

(Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε διοικητικά καθήκοντα.

(3) Πολύ καλή γνώση της Δημόσιας Διοίκησης και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(6) Για την πρώτη πλήρωση της θέσης, τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν της οκταετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (2), αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

(1) Για την πρώτη πλήρωση της θέσης, νοουμένου ότι η διαδικασία πλήρωσης αρχίσει πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2022 [Ν. 2(Ι)/2022] και νοουμένου ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, το προσόν της παραγράφου (1) δύναται να καθοριστεί κατά τη δημοσίευση της θέσης.

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν τα εξής:

Τίτλος θέσης: Ανώτερος Λειτουργός Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα Προσόντα
A 4 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά
Β 16 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατηγορία.

(2) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν-

(α) στις εξετάσεις στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις μέσα σε δύο (2) χρόνια ή τέσσερις (4) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους ■

(β) στις εξετάσεις στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια ή οκτώ (8) εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 “Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Apply for this job