Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου 259 views

Job Overview

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει έναν (1) ερευνητή για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΙΓΕ για την υλοποίηση του Εθνικού Ερευνητικού Προγράμματος AGRICYGEN.

Το εθνικά χρηματοδοτούμενο έργο AGRICYGEN (Cyprus AGRIcultural Genomics cENtre) στοχεύει στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας ώστε να επιτευχθεί: α) αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, β) αύξηση της παραγωγής εγχώριων ζωοτροφών και γ) οικολογική αναβάθμιση των κυπριακών εδαφών. Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων παραγωγής γάλακτος και ζωοτροφών για παρασκευή χαλλουμιού ως Π.Ο.Π

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AGRICYGEN, ΚΛΑΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

 

1. Καθήκοντα

– Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εκτέλεση πειραμάτων αγρού και εργαστηρίου, συλλογή δειγμάτων.

– Εξαγωγή DNA και RNA από δείγματα.

– Εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων μοριακής βιολογίας.

– Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης DNA και RNA (RNAseq).

– Καταχώρηση δεδομένων, στατιστική ανάλυση, παρουσίαση και δημοσίευση αποτελεσμάτων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

– Καταρτισμός εκθέσεων που απαιτούνται για το έργο.

– Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος, σε σχέση με την υλοποίηση/διαχείριση του έργου, του/της ανατεθεί.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιολογία ή στη Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία ή στη Μοριακή Γενετική, ή στη Γεωπονία ή στη Δασολογία ή στη Χημεία. Σημ. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

2. Καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Πρόσθετα Προσόντα

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου MSc στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοτεχνολογία, ή στη Μοριακή Γενετική ή στη Μοριακή Ιατρική θα αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Διδακτορικό Δίπλωμα PhD στη Μοριακή Βιολογία ή στη Βιοτεχνολογία, ή στη Μοριακή Γενετική ή στη Μοριακή Ιατρική θα αποτελεί πλεονέκτημα.

5. Προηγούμενη ερευνητική πείρα και ενασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τα καθήκοντα/ αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφονται στο σημείο 1, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

6. Συμμετοχή σε έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Ειδικότερα ο/η ερευνητής/τρια ορισμένου χρόνου θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις παρακάτω μεθόδους και εργασίες και μόνο αυτές θα υπολογίζονται για βαθμολόγηση στα πλαίσια της ερευνητικής εμπειρίας:

1. Να απομονώνει DNA και RNA.

2. Να απομονώνει και να χαρακτηρίζει γονίδια με τη χρήση αλυσιδωτής αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (qPCR) και RT-PCR.

3. Να αναλύει αλληλουχίες DNA και δεδομένα RNAseq.

4. Να δημιουργεί βιβλιοθήκες cDNA για χαρακτηρισμό και προσδιορισμό της γονιδιακής έκφρασης.

5. Να γνωρίζει μεθόδους υβριδισμού Western ή/και FISH.

6. Να γνωρίζει εφαρμογές τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Ειδικότερα ο ερευνητής πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί:

i. Μεταφορά και σύνδεση DNA σε πλασμιδιακούς φορείς

ii. Εισαγωγή φορέων σε βακτήρια

iii. Επιλογή και απομόνωση βακτηριακών αποικιών που φέρουν το επιλεγμένο DNA

iv. Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA.

 

3. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Με βάση το άρθρο 10 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

4. Η περίοδος απασχόλησης θα αφορά στην περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για το έργο AGRICYGEN. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το ΙΓΕ, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Το συμβόλαιο θα έχει αρχική διάρκεια τους 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και τη λήξη του έργου. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου, και σε περίπτωση που καταργηθούν οι σχετικές ανάγκες του ΙΓΕ πριν τη λήξη της σύμβασης των εργοδοτουμένων ατόμων ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή τους, τα εργοδοτούμενα άτομα κρίνονται ανεπαρκή, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

5. Ο εργοδοτούμενος/η ορισμένου χρόνου θα έχει έδρα τη Λευκωσία και θα μετακινείται σε όλες τις επαρχίες όταν χρειάζεται.

6. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο Ι που είναι διαθέσιμο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Το Έντυπο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά Γραφεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 27/1/2023, στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Ταχ. Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σε αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

 

7. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Προσόντα Μονάδες
Βαθμός Πτυχίου Άριστα: 2, Λίαν Καλώς: 1.5, Καλώς: 1
Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc 2
Διδακτορικός Τίτλος PhD 4
Εμπειρία σχετική με τα πιο κάτω: (Σύνολο:6.45)
Απομόνωση DNA και RNA 0.25
Απομόνωση και χαρακτηρισμός γονιδίων, ανάλυση γονιδιακής έκφρασης με qPcR ή/και Rt-PCR 0.75
Δημιουργία βιβλιοθηκών cDNA 1
Ανάλυση δεδομένων RNA seq 1
Western blotting, καθαρισμός πρωτεϊνών 0.75
Υβριδισμός FISH 0.25
Εμπειρία στη δημιουργία βιβλιοθηκών για αλληλούχιση σε πλατφόρμες επόμενης γενιάς 0.25
Μεταφορά και σύνδεση DNA σε πλασμιδιακούς φορείς 0.25
Εισαγωγή φορέων σε βακτήρια 0.25
Επιλογή και απομόνωση βακτηριακών αποικιών που φέρουν το επιλεγμένο DNA 0.25
Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA 0.25
Γνώση μεθόδων/εργαλείων βιοπληροφορικής 0.1 για κάθε μέθοδο/εργαλείο, με μέγιστη συνολική βαθμολογία 0.7 μονάδες
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη θέση 0.5
Δημοσιεύσεις: (Σύνολο:1.5)
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων σχετικές με τη θέση

Σημ. Οι συμμετοχές σε συνέδρια ή πρακτικά συνεδρίων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη

0.5 μονάδες για τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις και 0.2 μονάδες για κάθε πρόσθετη δημοσίευση, με μέγιστη συνολική βαθμολογία 1.5 μονάδες.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου

Apply for this job