Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας – 9 θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 195 views

Job Overview

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και All: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 3.12.2022, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 17.2.2023 και αρ. γνωστοποίησης 203 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί καθήκοντα κοινωνικής εργασίας, νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την εξέταση και αντιμετώπιση οικονομικών ή/και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ατόμων/οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις, όπου είναι αναγκαίο, για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σχετικά με την ενίσχυση και ευημερία των επηρεαζόμενων ομάδων/ατόμων.

(β) Παρέχει τις απαιτούμενες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για πρόληψη ή/και απάμβλυνση οικονομικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπινη συμπεριφορά, την προσωπικότητα, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ατόμων/οικογενειών ή/και κοινωνικών ομάδων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις, όπου είναι αναγκαίο.

(γ) Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της προστασίας ατόμων/οικογενειών και ομάδων και εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας νομοθεσία.

(δ) Συμμετέχει ως μέλος πολυθεματικών ομάδων για την εξέταση ομαδικών ή ατομικών περιπτώσεων, καθώς και για την εξέταση κοινών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και άλλων Τμημάτων/Υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας.

(ε) Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεις και παράγοντες για την υλοποίηση των προγραμμάτων και στόχων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

(στ) Συντονίζει ή/και αναλαμβάνει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών λειτουργίας Ιδρυμάτων/Σταθμών/Κέντρων/Υπηρεσιών που αποσκοπούν στην παροχή φροντίδας/ υπηρεσιών στον τομέα αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

(ζ) Συμμετέχει στο σχεδιασμό/επανασχεδιασμό προγραμμάτων, στην ετοιμασία και διαμόρφωση νομοσχεδίων και κανονισμών, καθώς και εκθέσεων και μελετών που απαιτούνται για τη βελτίωση των πολιτικών που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και στην εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και τεχνολογιών.

(η) Συλλέγει, ερμηνεύει και καταγράφει δεδομένα για τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα και λαμβάνει μέρος στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και επισκοπήσεων.

(θ) Αναλαμβάνει, όταν του ανατεθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον συντονισμό και παρακολούθηση των εργασιών ομάδας άλλων λειτουργών.

(ι) Διοργανώνει ή/και δίδει διαλέξεις σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δίδει πληροφορίες και ενημερώνει το κοινό για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

(ια) Εκπροσωπεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

(ιβ) Προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται, τηρεί καταχωρήσεις, πρακτικά και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(ιγ) Αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή και δημόσιου κατήγορου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

(ιδ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Εγκληματολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν τα εξής:

Τίτλος θέσης: Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών
Κατηγορία Αριθμός Θέσεων Απαιτούμενα προσόντα
A 1 Κοινωνική Πολιτική
Β 2 Κοινωνική Διοίκηση
Γ 2 Κοινωνιολογία
Δ 4 Ψυχολογία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεγωοιστή αίτηση για κάθε κατηγορία.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

(Ο όρος αυτός θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με την επιτυχία στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 3.12.2022, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021).

2. Τα στην παράγραφο (1) πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, οι ανάγκες της υπηρεσίας έχουν καθοριστεί ως ο Πίνακας της παραγράφου 2.2.(1).

3. Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα στην Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, σύμφωνα με την παράγραφο (1) των απαιτούμενων προσόντων, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

4. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν, θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον Νόμο και τους Κανονισμούς για τη δημόσια υπηρεσία, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

5. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ■ ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 “Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφετε» το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Apply for this job