Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών – Τρεις (3) θέσεις Λειτουργών Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 128 views

Job Overview

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4(2)(β) που προνοεί την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων, προκύπτει η ανάγκη για απασχόληση τριών (3) Λειτουργών Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, και συγκεκριμένα κατόχων επαγγελματικού προσόντος Αναλογιστή, για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλ. Α9, All και Α12) για τα έτη 2023-2024 για κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων.

 

1. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Συνδεδεμένος (Associate) ή Εταίρος (Fellow) ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών που αναγνωρίζονται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αναλογιστών (Actuarial Association of Europe) ή από τον Διεθνή Σύνδεσμο Αναλογιστών (International Actuarial Association).

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Βάσει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ελέγχου των λογαριασμών των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και όλων των άλλων μορφών εποπτικού ελέγχου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

(β) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών και μελετών σχετικά με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

(γ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Η μισθοδοσία θα υπολογίζεται με βάση τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α9, All και Α12. Ο ετήσιος βασικός μισθός καθορίζεται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της Κλίμακας Α9, (δηλαδή €27.368) σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Οι προσληφθέντες που είναι και κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της Κλίμακας All, (δηλαδή €36.470). Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και εργοδοτούμενοι που αποκτούν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν μετά την πρόσληψή τους, η τοποθέτησή τους όμως στην κλίμακα All, θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος.

(Υποσημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

4. Καταβάλλεται πρόσθετα 13ος μισθός, με βάση τα ισχύοντα για τους εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου.

5. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 6 μήνες, η οποία δύναται να ανανεώνεται για 6 μήνες κάθε φορά, με μεγίστη διάρκεια εργοδότησης τους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης ή μέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η ανανέωση της διάρκειας εργοδότησης θα διενεργείτε» εφόσον κατά την αξιολόγησή του, ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (α) του άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιοσδήποτε άλλης διατύπωσης.

6. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στο τηλέφωνο 22602952.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (https://www.mof.gov.cy/mof/iccs.nsf/home/home7opendocument) ή από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (Λεωφόρος. Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία). Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα και πιστοποιητικά ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή και την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο αιτητής.

8. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Αρχείο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που θα φέρει η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

9. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μέλος ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών που αναγνωρίζονται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αναλογιστών (Actuarial Association of Europe) ή από τον Διεθνή Σύνδεσμο Αναλογιστών (International Actuarial Association) 8

6

Εταίρος (Fellow) Αναλογιστής

Συνδεδεμένος (Associate) Αναλογιστής

Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος 2 Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος πιστώνονται με δύο (2) μονάδες
Εργασιακή πείρα στον ασφαλιστικό τομέα μέχρι 5 <12 μήνες 1 μονάδα

12-17 μήνες 2 μονάδες

18-23 μήνες 3 μονάδες

> 24 μήνες 5 μονάδες

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη (με σειρά προτεραιότητας):

α) Η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

β) Εργασιακή πείρα.

γ) Ημερομηνία απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου με το οποίο ο υποψήφιος καθίσταται προσοντούχος.

Apply for this job