Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Θέση Eπιμετρητή Ποσοτήτων 129 views

Job Overview

#CA39184

Type: Full time / Contract

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για περίοδο τεσσάρων (4) ετών, για καθήκοντα Επιμετρητή Ποσοτήτων (Κλ. Α9, Α11 και Α12), για τις ανάγκες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

1. Καθήκοντα και ευθύνες
Ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου θα:
i. Ετοιμάζει ή/ και ελέγχει επιμετρήσεις, δελτία ποσοτήτων, τεχνικούς όρους, εκτιμήσεις, τεχνικές καταστάσεις και αιτήσεις και πιστοποιητικά πληρωμής.
ii. Ετοιμάζει, συντονίζει, διαχειρίζεται και εποπτεύει συμβόλαια παροχής υπηρεσιών ή/ και έργων.
iii. Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
iv. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
v. Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.
vi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα προσόντα
i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
iii. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων.
iv. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
v. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).
vi. Πενταετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στον οικείο κλάδο σπουδών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
vii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις.:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των “Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών” υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση και να επισυνάψουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

4. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση:

Σημειώσεις:
i. Για την τεκμηρίωση όλων των πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
ii. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, λαμβάνονται διαδοχικά υπόψη με την ακόλουθη προτεραιότητα τα πιο κάτω κριτήρια:
1. Διάρκεια πείρας σε θέματα οικονομικής διαχείρισης οικοδομικών συμβολαίων αξίας πέραν των €500.000.
2. Διάρκεια μεταπτυχιακής πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών πέραν από την ελάχιστη καθορισμένη.

5. Επιπλέον πληροφορίες:
5.1 Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
5.2 Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.
5.3 Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, το άτομο που προσλαμβάνεται δε θα μετατρέπεται σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.
5.4 Σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου 70(Ι)/2016 κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως, για τους δημόσιους υπαλλήλους.
5.5 Το πρόσωπο που θα προσληφθεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να υποβάλει επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
5.6 Η σύμβαση απασχόλησης δύναται να τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθεί να εκτελέσει παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των τεσσάρων (4) ετών.
5.7 Το άτομο που θα προσληφθεί θα τοποθετηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία.
5.8 Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως www.moi.gov.cy/tph. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά (σε ενιαίο αρχείο pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση centraltph@tph.moi.gov.cy όχι αργότερα από την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ώρα 2:00 μ.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
5.9 Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από αντίγραφα αποδεικτικών για τα απαιτούμενα προσόντα ή την αξιολόγηση/μοριοδότηση, τα αναγραφόμενα στην αίτηση δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία, ή δεν θα μοριοδοτείται, αντίστοιχα.
5.10 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αντιγόνη Βαλανίδου, στο τηλ. 22408109 και την κα Κική Παπαναστασίου στο τηλ. 22408250 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση centraltph@tph.moi.gov.cy

Apply for this job