Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Πέντε (5) Θέσεις Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου 196 views

Job Overview

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N. 70(I)/2016) και δυνάμει του άρθρου 4(2)(δ) του ίδιου Νόμου, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) Λειτουργών Περιβάλλοντος (Κλ. Α8, Α10 και Α11) για σκοπούς υλοποίησης Έργων Διαχείρισης Αποβλήτων από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021 – 2027». Η απασχόληση θα είναι σε γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λευκωσία και η περίοδος απασχόλησης θα είναι μέχρι τις 31/12/2029. Τα Έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

i. Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων.

ii. Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο

iii. Σύστημα διαχείρισης, πληροφόρησης, επικοινωνίας και παρακολούθησης έργων διαχείρισης αποβλήτων.

iv. Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και οργανικών/ βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα σε τοπικές αρχές.

v. Βελτιώσεις υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων υποδομών για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων που συλλέχθηκαν χωριστά.

 

Για τους σκοπούς υλοποίησης των πιο πάνω έργων οι θέσεις για τις οποίες γίνονται δεκτές αιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 • ΘΕΣΗ Ι – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΟΧ), ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΘΕΣΗ ΙΙ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΟΧ), ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΘΕΣΗ ΙΙΙ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΟΧ), ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Καθήκοντα και ευθύνες Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου:

(Α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) Συμβάλει στη διαχείριση των Έργων και υλοποιεί τις κύριες δράσεις των Έργων μέσω οργάνωσης, προγραμματισμού, συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των ενεργειών, καταρτισμό παραδοτέων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και της διασφάλισης της ποιότητάς τους προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή διαχείριση και εύρυθμη υλοποίηση των δραστηριοτήτων των Έργων από όλους τους Αναδόχους και Εταίρους.

(β) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώριση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων, και την ετοιμασία εκθέσεων προόδου των εργασιών των Έργων.

(γ) Αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται και υλοποιούνται στα πλαίσια των Έργων για σκοπούς συγχρημα-τοδότησης.

(δ) Ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων/ εκθέσεων στην προβλεπόμενη μορφή μετά από επιτόπιες επαληθεύσεις για προώθηση της πιστοποίησης δαπανών προς διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων συγχρηματο-δοτούμενων έργων.

(ε) Επίβλεψη/έλεγχος της εκτέλεσης νομικών δεσμεύσεων (ΝοΔε) και δελτίων δαπανών (ΔεΔα) και υποβολή στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027.

(στ) Παροχή πληροφόρησης, καθοδήγησης και ενημέρωσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Έργα στους εμπλεκόμενους φορείς και στο κοινό.

(ζ) Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση των Έργων συμπεριλαμβανομένου ετοιμασίας των όρων διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων αλλά και τις συμφωνίες για συμβάσεις που απαιτούνται από τα Έργα και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα πάντα με των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2016 έως 2022 και των σχετικών Κανονισμών.

(η) Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση στατιστικών στοιχείων των Έργων.

(θ) Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα/ υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Έργων.

(ι) Συμμετοχή σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προβολή των Έργων και στην προαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

(ια) Παρέχει τεχνογνωσία ή/και έλεγχο στον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, υποδομών, συστημάτων κ.α.

(ιβ) Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών για έργα σχετικά.

(ιγ) Υποστηρίζει τις επικοινωνιακές ανάγκες των Έργων όταν και αν χρειαστεί.

(ιδ) Διαχειρίζεται, εάν του ζητηθεί, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας των Έργων (επίσημη ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.).

(ιε) Συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων Δράσεων του Επικοινωνιακού Προγράμματος των Έργων και υποβάλλει εισηγήσεις για αλλαγές όπου κρίνει απαραίτητο.

(ιστ) Υποστηρίζει σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα διαχειριστικά τα Έργα.

(Β) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό,

(Γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Σημειώνεται ότι, οι δύο (2) από τις τρεις (3) θέσεις Μηχανικής Περιβάλλοντος θα πληρωθούν για εργοδότηση που θα ξεκινά την 1/1/2024.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) ΘΕΣΗ Ι: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική (Σημ.: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2013.

ΘΕΣΗ ΙΙ: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανική Περιβάλλοντος (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2013.

 

ΘΕΣΗ ΙΙΙ: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Περιβαλλοντική Επιστήμη ή Διαχείριση Περιβάλλοντος ή Τεχνολογία Περιβάλλοντος. (Σημ.: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(ε) Οι αιτητές να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία λήξης της εργοδότησης (2029) το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους –

i. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

3. Άλλα προσόντα/σχετική πείρα:

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος (Msc) ή Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου “Master” ή Διδακτορικός Τίτλος (Ph.D.) σχετικός με τα απαιτούμενα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2(α), θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

(β) Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2(α) θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

(γ) Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υλοποίηση ή εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

 

4. Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (http://www.mof.gov.cy/papd) ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος (http://www.moa.gov.cy/environment)

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία αναφορικά με τις παραγράφους 2(α), 2(β), 2(δ), 2(ε) και 3(α) – 3(γ) πρέπει να υποβάλλονται είτε σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, Τ.Κ. 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στον 3ο όροφο στο Γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 3 Μαρτίου 2023.

(γ) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Λειτουργό Περιβάλλοντος Μικέλα Χαράκη στο τηλέφωνο 22409113 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mharaki@environment.moa.gov.cy

 

5. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε θέματα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 2(α)). 1
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος (Msc) ή Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου “Master” ή Διδακτορικός Τίτλος (Ph.D.) που είναι σχετικός με τα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 2(α))

Σημ. Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού Τίτλου που κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς». Κάθε επιπλέον Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός Τίτλος σπουδών θα προσμετρείται μόνο αν είναι σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.

1
3. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2(α). 0.5-3 2 – 12 μήνες

 • 1 – 2 χρόνια
 • 2 – 3 χρόνια
 • 3 – 4 χρόνια
 • 4 – 5 χρόνια
 • 5 χρόνια και άνω
0.5 μονάδα

 • 1 μονάδα
 • 1.5 μονάδες
 • 2 μονάδες
 • 2.5 μονάδες
 • 3 μονάδες
4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υλοποίηση ή εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα. 1-6 2 – 12 μήνες

1 – 2 χρόνια

2-3 χρόνια

3-4 χρόνια

4-5 χρόνια

5 χρόνια και άνω

 • 1 μονάδες
 • 2 μονάδες
 • 3 μονάδες
 • 4 μονάδες
 • 5 μονάδες
 • 6 μονάδες

Σημειώσεις:

(1) Η πρόσληψη των εν λόγω εργοδοτούμενων θα γίνει με βάση τις διαδικασίες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το άρθρο 4(2)(δ) προνοεί ότι η πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου επιτρέπεται για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος επιθυμεί διακοπή εργασίας του, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησεως Νόμου του 1967 έως 2016.

(2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

i) Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υλοποίηση ή εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα,

ii) Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2(α),

iii) Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος (θα πρέπει να προσκομιστεί με την αίτηση),

iv) Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (θα πρέπει να προσκομιστεί με την αίτηση).

(3) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα».

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 “Κανένας δεν διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

(5) Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους δημόσιους υπαλλήλους.

(6) Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως, καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

(7) Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία και συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν σε γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Για τις ανάγκες των έργων θα τους ζητείται μετάβαση σε άλλες Επαρχίες.

(8) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

(9) Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. αντίγραφο απολυτηρίου, πτυχίων, κάρτας ΕΤΕΚ, κ.ά.) δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

(10) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο τελικός πίνακας υποψηφίων θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα έχει ισχύ όσο διαρκούν τα Έργα. Αναλόγως της σειράς της κατάταξης στον κατάλογο που θα δημιουργηθεί για τη θέση, θα γίνει και η πρόσληψη του υποψηφίου για να καλυφθούν οι ανάγκες για το κάθε Έργο. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του επιτυχόντα, η θέση θα συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στον σχετικό κατάλογο υποψηφίων.

(11) Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα έντυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο. Επιπλέον, όσα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα – εκτός από τα Αγγλικά – θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά.

(12) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο της διάρκειας αυτής.

(13) Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Apply for this job