Τεχνολόγος Ακτινοδιαγνωστικής 202 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Τεχνολόγου Ακτινοδιαγνωστικής

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
 1. Ευθύνεται για την ορθή διενέργεια εξετάσεων, συμβατικής ή/και επεμβατικής ακτινολογίας, καθώς και όλων των απεικονιστικών εξετάσεων που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και εφαρμογή της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Ορθή ακτινογράφηση και φωτογράφιση των εξετάσεων και καταγραφή όσων είναι τεχνικά δυνατόν σε ηλεκτρονικό αρχείο.
 2. Παρέχει υπηρεσίες ακτινολογίας στη βάση των πρωτοκόλλων και κανονισμών ασφαλείας και ενεργεί πάντοτε με κατανόηση, ευγένεια, ψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και στον κατάλληλο χρόνο.
 3. Ευθύνεται για την ορθή διενέργεια των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων διενεργώντας λεπτομερή έλεγχο πριν και κατά την διάρκεια της εξέτασης και εάν κρίνει απαραίτητο, την διενέργεια περαιτέρω ελέγχου με συμπληρωματικές λήψεις αφού ενημερώσει τον επί καθήκοντι ιατρό.
 4. Ελέγχει την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων και φροντίζει για το σωστό και ασφαλή χειρισμό τους.
 5. Βεβαιώνεται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των προτού τα χρησιμοποιήσει ξανά για διενέργεια εξετάσεων.
 6. Λαμβάνει μέρος στο συστηματικό ποιοτικό έλεγχο των μηχανημάτων.
 7. Ενημερώνει για προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των μηχανημάτων ή/και ατυχήματα που αφορούν το προσωπικό, ασθενείς ή τους συνοδούς τους, ή εξοπλισμούς και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
 8. Τηρεί αρχεία και στοιχεία ασθενών και ετοιμάζει έγγραφα σχετικά με την εργασία του Κλάδου.
 9. Υποστηρίζει τον/την ασθενή παρέχοντας του/της κατάλληλη πληροφόρηση ως προς τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει, σεβόμενος πάντα την αξιοπρέπεια του ατόμου, ενεργώντας μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του.
 10. Συμμετέχει σε εκ περιτροπής πρόγραμμα 24ωρης κάλυψης των αναγκών του Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής και ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 11. Οφείλει να γνωρίζει πλήρως την ορθή λειτουργία όλων των μηχανημάτων και λαμβάνει εκ περιτροπής μέρος σε όλα τα προγράμματα εργασίας του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.

Ως προς το εκπαιδευτικό έργο:

 1. Εκπαιδεύει και ενημερώνει το νεοεισερχόμενο προσωπικό ως προς τις κλινικές και τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας και διευκολύνει στην εξοικείωση του όσον αφορά την λειτουργία των εξοπλισμών και των κανόνων λειτουργίας του Τμήματος Ακτινολογίας και την κλινική και τεχνική ενημέρωσή τους.
 2. Μεριμνά για τη δική του συνεχιζόμενη εκπαίδευση και συμμετέχει σε ενδοτμηματικά, εγχώρια ή/και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα

Άλλα:

 1. Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της που τυχόν να του/της ανατεθούν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα πεδία ή συνδυασμό αυτών: Ραδιολογία-Ακτινολογία, Ακτινοτεχνολογία, Ακτινοδιαγνωστική Ακτινογραφία

*(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

 1. Εγγραφή στο Μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, στον οικείο κλάδο και κατοχή εν ισχύ άδειας ασκήσεων επαγγέλματος.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας*
 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Διετής επαγγελματική πείρα σε αντίστοιχη θέση.
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο πάνω πεδία.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 202

Apply for this job