Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ειδική/ός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου-Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας 68 views

Job Overview

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Θέσης: Ειδική/ός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου-Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Συμβόλαιο για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες εάν και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό.
Πλήρης απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) σε μέρες και ώρες που καθορίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη βάση των αναγκών του.
Όροι Απασχόλησης Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1500.
Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου/ης.
Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

Τόπος Εργασίας: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (οποιαδήποτε επαρχία)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης πλήρους απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) Ειδικού/Ειδικής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (ΕΕΥΕ) στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η θέση θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση ΕΕΥΕ καθορίζονται ως ακολούθως:
1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου.
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

Πλεονεκτήματα
1. Κατοχή πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου master), ισότιμο διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους.
2. Μονοετής προηγούμενη εμπειρία σε θέματα υποστήριξης και καθοδήγησης φοιτητών/τριών, δημιουργία και ενημέρωση αρχείου φοιτητών/τριών, υλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με σπουδές και ευημερία φοιτητών/τριών.
3. Πρόσθετη διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Καθήκοντα και Ευθύνες
Υπό την εποπτεία του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας (ΥΣΦΕ) ή/και εξουσιοδοτημένων Λειτουργών της ΥΣΦΕ:
1. Ενισχύει την παροχή υπηρεσιών στους/στις φοιτητές/τριες του ΤΕΠΑΚ που θα φοιτούν στο κτίριο της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας σε θέματα σπουδών, προσωπικής και επαγγελματικής καθοδήγησης, κοινωνικής στήριξης, στέγασης, φοιτητικές δραστηριότητες κ.ά.
2. Συμβάλλει στη δημιουργία του αρχείου φοιτητών/τριών του ΤΕΠΑΚ που θα εισαχθούν, εγγραφούν και θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο κτίριο της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.
3. Συμβάλλει στην έγκαιρη προώθηση και αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εισαγωγή, εγγραφή και έναρξη φοίτησης φοιτητών/τριών του ΤΕΠΑΚ στο κτίριο της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.
4. Διασφαλίζει την καταχώρηση των χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων του νέου κτηρίου της Σχολής ΔΙΤΟΥΦΕ στα μηχανογραφικά συστήματα της ΥΣΦΕ.
5. Εργάζεται για την ετοιμασία πρότυπου ωρολόγιου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων που θα αξιοποιείται στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.
6. Συμβάλλει στην ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που έχουν σχέση με την έναρξη φοίτησης φοιτητών/τριών στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.
7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Βασικό Παραδοτέο Έργου
Δημιουργία πλήρους ηλεκτρονικού αρχείου φοιτητών/φοιτητριών του ΤΕΠΑΚ που θα εισαχθούν και θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο κτίριο της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο, προς αξιοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη για εξυπηρέτηση και υποστήριξη της φοιτητικής κοινότητας.

Σημειώσεις
– Οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Κανένας/Καμιά δεν διορίζεται στο Πανεπιστήμιο εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Υποβολή Αίτησης
Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποβάλλονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 η ώρα 13.00.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Οι τρεις (3) επικρατέστερες/επικρατέστεροι υποψήφιες/οι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν από τριμελή Επιτροπή Επιλογής για συνέντευξη

Apply for this job