Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας – Τρείς (3) θέσεις Ωρομίσθιου Καταγραφέα 138 views

Job Overview

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση τριών (3) θέσεων Ωρομίσθιου Καταγραφέα.

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ:

1. Εγκεκριμένη Ωρομίσθια Μισθοδοτική Κλίμακα: Ε5

Αρχικό Ωρομίσθιο κλίμακας Ε5: €7,473

Νοείται ότι, για περίοδο 24 μηνών, ο μισθός μειώνεται κατά 10% με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1691, ημερομηνίας 30.01.2012.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

• Καταγράφει την κατανάλωση νερού, από τους υδρομετρητές στις υδρευόμενες περιοχές του Συμβουλίου, επιθεωρεί τις υδραυλικές εγκαταστάσεις τούτων και αναφέρει τόσο προς το Γραφείο όσο και προς τους ενδιαφερομένους καταναλωτές τυχόν διαρροές, προβλήματα ή ανωμαλίες.

• Εκτελεί γραφειακά και άλλα καθήκοντα σχετικά με την καταμέτρηση, βοηθά στη συλλογή στοιχείων και στη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας.

• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα, τα οποία θα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Σχολής.

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

• Απολυτήριο Στρατού.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και πρωτοβουλία.

 

4. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του Εντύπου (ΣΥΛ 26) του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου (Λεωφ. Αθαλάσσας 84, Στρόβολος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@wbn.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 16/6/2023 και ώρα 12.00 μ.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο (ΣΥΛ 26) της αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα -ευθύνες της θέσης) από τα Γραφεία του ΣΥΛ (Αθαλάσσης 84, Στρόβολος) ή και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.wbn.org.cy).

6. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις, οι οποίες δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε μεταγενέστερο χρόνο.

Apply for this job