Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – Δύο θέσεις Τεχνικού Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής και μια θέση Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρολογίας 232 views

Job Overview

Προκήρυξη κενών θέσεων για την πλήρωση μιας θέσης Μηχανικού Αποχετεύσεων, δύο θέσεων Τεχνικού Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής και μια θέση Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρολογίας.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Μηχανικού Αποχετεύσεων, δύο θέσεων Τεχνικού Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής και μιας θέσης Τεχνικού Μηχανικού Ηλεκτρολογίας.

Η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεση των θέσεων αυτών από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

 

I. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

1. Ο μισθός της θέσης είναι στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-Α11-Α12 και σ’ αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4366 και ημερ. 1/7/2022 (Παράρτημα Όγδοο).

3. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης πλήρωσης θέσης δεν κρίνεται αναγκαίο με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου να καθοριστεί στο παρόν στάδιο Περιγραφή Εργασίας.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακαθίσουν και να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (βαρύτητα 15%), Αγγλικά (βαρύτητα 15%), Ειδικό Θέμα (βαρύτητα 60%) και Εξέταση Ικανοτήτων (βαρύτητα 10%).

 

II. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

1. Ο μισθός της θέσης είναι στις συνδυασμένες κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) -Α7-Α8® και σ’ αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4366 και ημερ. 1/7/2022 (Παράρτημα Όγδοο).

3. Σύμφωνα με τη σημείωση 1 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης πλήρωσης θέσης καθορίζεται το εξής απαιτούμενο προσόν: Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή στην Ηλεκτρολογία (ανάλογα με τη θέση).

4. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης πλήρωσης θέσης δεν κρίνεται αναγκαίο με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου να καθοριστεί στο παρόν στάδιο Περιγραφή Εργασίας.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακαθίσουν και να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει Ειδικό Θέμα (βαρύτητα 70%) και Εξέταση Ικανοτήτων (βαρύτητα 30%).

 

Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Προϋποθέσεις διορισμού

1.1 . Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.2 Σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1 του 1990, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημόσια Υπηρεσία εκτός εάν:

α) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

β) κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

γ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

ε) πιστοποιείται από ιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση θώρακα.

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση να προβεί σε διορισμό με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.3 Σε σχέση με την υπ’ αρ. 1.2 (β) προϋπόθεση, διευκρινίζεται ότι οι αιτητές πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και να πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

1.4 . α) Υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξεως της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

β) Όσον αφορά τους υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι Ελληνική και δεν κατέχουν απολυτήριο Ελληνικής σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Γραπτή και προφορική εξέταση

2.1. Οι αιτητές, που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης όπως αυτά ορίζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας και πληρούν τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 ή/και του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν και με προσωπική επιστολή προς τους υποψηφίους. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν επίσης πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης και τη διαδικασία τελικής επιλογής.

2.2. α) Για τις θέσεις, θα διεξαχθεί και προφορική εξέταση σε αριθμό τριπλάσιο των υπό πλήρωση κενών θέσεων, στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι που θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο των υποψηφίων οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση και νοουμένου ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού.

β) «Επιτυχών» στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην εξέταση αυτή συγκεντρώνει γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.

3. Με βάση τους περί ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμους του 2002 έως 2021, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκησης των θέσεων γίνεται επί ίσοις όροις και για τα δύο φύλα.

4. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου για το 2021 από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού των θέσεων (βασικός μισθός συν γενικές αυξήσεις και τιμαριθμικές αυξήσεις). Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας στους βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

 

Γ’ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας και το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης, από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.psb.org.cy) ή από το Αρχείο (Αντώνη Παπαδοπούλου 13, 5282 Παραλίμνι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2. Η αίτηση για την κάθε θέση θα πρέπει να παραδοθεί στο Αρχείο του Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλεί μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Συμβουλίου, Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, Τ.Θ.33515, 5315 Παραλίμνι, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

3. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 έως 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τον αιτητή που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναπηρία όπως προσκομίσει τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

4. α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και υπογράψουν το έντυπο αίτησης, το οποίο απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που ζητούνται μέσω του εντύπου αίτησης.

β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ζητηθεί να παρουσιαστούν για έλεγχο τα πρωτότυπα των συνοδευτικών εγγράφων. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

γ) Οι ενδιαφερόμενοι που θα διεκδικήσουν δύο ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε θέση, όπου πρέπει να επισυναφθούν αντίγραφα πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων τα οποία ζητούνται μέσω του εν λόγω εντύπου.

δ) Δεν είναι επιτρεπτή ή υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζόμενους στην παράγραφο Γ’3 της παρούσας ενότητας.

ε) Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και τη μητρική γλώσσα του αιτητή.

5. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα όπως προβλέπεται στο σχετικό έντυπο αίτησης ή θα παραληφθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα ή θα υποβληθούν με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζόμενους στην παρούσα ή θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 23811200, 23811272 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Apply for this job