Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) – Μία (1) κενή θέση εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου 210 views

Job Overview

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων.

 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2)

1.  Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

(3)   Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από το ΣΑΚ).

(4)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5)   Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(6)  Επιτυχία στην ενδιάμεση (intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(7)   Επιτυχία στην ανώτερη (higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

(8)   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γραμματειακές σπουδές ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1)  Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Συμβουλίου.

(2)  Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(3)  Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(4)  Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

(5)  Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

(6)  Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

(7)  Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές εντός ή εκτός του Γραφείου και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(8)  Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Τμήματος, που υπηρετεί.

(9)  Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(10) Διαχειρίζεται την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

(11) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και παρέχει πληροφορίες στο κοινό, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(12) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3.   Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, αρχική βαθμίδα (ακαθάριστος ετήσιος μισθός €13.993), μειωμένη κατά 10%, και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4.   Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει δμηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 18 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

5.   Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο ΣΑΚ για καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) (τηλ. 23257014) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου (Τ.Θ 36652, 5523 Δάσος Άχνας) με συστημένη επιστολή, το αργότερο μέχρι τις 25/10/2022. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στον αριθμό 23257014 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infosbaka.lr@gmail.com.

6.   Σημειώνεται επίσης ότι η Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής προφορικής και/ή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

7.   Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛ. Α2) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις
1 Λογιστική, Intermediate – Higher, Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1-4 Intermediate LCCI1

Higher LCCI2

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα

(Οι αιτητές θα μοριοδοτούνται μόνο σε μία από τις τρεις περιπτώσεις, σ’ αυτή με την πιο ψηλή βαθμολογία).

2 Εξειδικευμένη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. 1-6 1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
3 Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 10-20 Οι μονάδες είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου.

 

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

 

Α. Πρώτη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων (μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ ο κ.

 

Β. Δεύτερη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής τους, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο ενωρίτερα γεννηθείς αιτητής κοκ.

Apply for this job

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) – Μία (1) κενή θέση εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου 28 views

Job Overview

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων.

 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2)

1.  Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

(3)   Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από το ΣΑΚ).

(4)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5)   Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(6)  Επιτυχία στην ενδιάμεση (intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(7)   Επιτυχία στην ανώτερη (higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

(8)   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γραμματειακές σπουδές ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1)  Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Συμβουλίου.

(2)  Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(3)  Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(4)  Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

(5)  Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

(6)  Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

(7)  Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές εντός ή εκτός του Γραφείου και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(8)  Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Τμήματος, που υπηρετεί.

(9)  Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(10) Διαχειρίζεται την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

(11) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και παρέχει πληροφορίες στο κοινό, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(12) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3.   Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, αρχική βαθμίδα (ακαθάριστος ετήσιος μισθός €13.993), μειωμένη κατά 10%, και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

4.   Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει δμηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 18 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

5.   Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο ΣΑΚ για καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) (τηλ. 23257014) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου (Τ.Θ 36652, 5523 Δάσος Άχνας) με συστημένη επιστολή, το αργότερο μέχρι τις 25/10/2022. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στον αριθμό 23257014 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infosbaka.lr@gmail.com.

6.   Σημειώνεται επίσης ότι η Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής προφορικής και/ή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

7.   Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛ. Α2) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις
1 Λογιστική, Intermediate – Higher, Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1-4 Intermediate LCCI1

Higher LCCI2

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα

(Οι αιτητές θα μοριοδοτούνται μόνο σε μία από τις τρεις περιπτώσεις, σ’ αυτή με την πιο ψηλή βαθμολογία).

2 Εξειδικευμένη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. 1-6 1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
3 Βαθμός Απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 10-20 Οι μονάδες είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου.

 

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

 

Α. Πρώτη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων (μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ ο κ.

 

Β. Δεύτερη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής τους, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο ενωρίτερα γεννηθείς αιτητής κοκ.

Apply for this job