Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 2 θέσεις Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης 193 views

Job Overview

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρωση 2 (δύο) κενών μόνιμων θέσεων, Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Η μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α8-Α10-Α11 (Συνδιασμένες Κλίμακες)
Α8: €24.619, 25.721, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση κατά διαστήματα.

Με οδηγίες του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Συμμετέχει και βοηθά σε μελέτες ή/και αναλαμβάνει τη διεξαγωγή μελετών και την υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης και αναλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων στοιχείων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
2. Συμμετέχει στη διεκπεραίωση, ή/και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν θέματα προσωπικού, ιδιαίτερα σε σχέση με όρους και σχέδια υπηρεσίας, προσλήψεις και προαγωγές προσωπικού, στελέχωση υπηρεσιών, επιμόρφωση προσωπικού, αξιολόγηση προσωπικού, αξιολόγηση εργασιών, μισθοδοτικές διαρθρώσεις, βιομηχανικές σχέσεις, συντάξεις, επιδόματα, ασφάλεια και ευημερία προσωπικού, επισκόπηση προσωπικού και άλλα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του προσωπικού του ΡΙΚ.
3. Συμμετέχει σε μελέτες για τη διαμόρφωση ενδεδειγμένης πολιτικής του ΡΙΚ για την ανάπτυξη του προσωπικού του και γενικά επί όλων των θεμάτων της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης.
4. Εάν του ζητηθεί από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις του ΡΙΚ με τις συντεχνίες του προσωπικού και όταν του ανατεθεί, εκπροσωπεί το ΡΙΚ στις διαπραγματεύσεις αυτές.
5. Παρακολουθεί τις δαπάνες στον τομέα της ευθύνης του/της και μεριμνά οι δαπάνες αυτές να τηρούνται μέσα στα εγκεκριμένα πλαίσια.
6. Διεκπεραιώνει και διαχειρίζεται εργασίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης.
7. Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά και ετοιμάζει σημειώματα και εκθέσεις που συνεπάγονται με τα καθήκοντά του/της.
8. Εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης.
9. Εκπαιδεύει και εποπτεύει κατώτερο προσωπικό.
10.Συμμετέχει στην Επιτροπή Προσφορών ή/και σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και σε άλλες διατμηματικές επιτροπές/ομάδες, στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
11.Βοηθά το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αν του ανατεθεί, τον αναπληρώνει στην απουσία του.
12.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Συμμετέχει και βοηθά σε μελέτες ή/και αναλαμβάνει τη διεξαγωγή μελετών και την υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στον Τομέα Διοίκησης και αναλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων στοιχείων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
2. Συμμετέχει στη διεκπεραίωση, ή/και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν θέματα διοικητικών υπηρεσιών και διαχειρίζεται τα θέματα Διοίκησης ήτοι: Ασφάλειες, Προσφορές, Κτηριακές Εγκαταστάσεις (πλην των υποσταθμών αναμετάδοσης) και στόλο αυτοκινήτων.
3. Παρακολουθεί τις δαπάνες στον τομέα της ευθύνης του/της και μεριμνά οι δαπάνες αυτές να τηρούνται μέσα στα εγκεκριμένα πλαίσια.
4. Διεκπεραιώνει και διαχειρίζεται εργασίες στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στον Τομέα Διοίκησης.
5. Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά και ετοιμάζει σημειώματα και εκθέσεις που συνεπάγονται με τα καθήκοντά του/της.
6. Εκπαιδεύει και εποπτεύει κατώτερο προσωπικό.
7. Συμμετέχει στην Επιτροπή Προσφορών ή/και σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και σε άλλες διατμηματικές επιτροπές/ομάδες, στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
8. Βοηθά τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του όσον αφορά τον Τομέα Διοίκησης και αν του ανατεθεί, τον αναπληρώνει στην απουσία του/της.
9. Τα πιο πάνω καθήκοντα αφορούν τη διεκπεραίωση εργασιών ενός ή περισσότερων κλάδων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στον Τομέα Διοίκησης.
10.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
(α) Δημόσια Διοίκηση
(β) Διοίκηση Επιχειρήσεων
(γ) Διοίκηση Προσωπικού
(δ) Εργασιακές Σχέσεις
(ε) Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law)
(ζ) Κοινωνιολογία
(η) Ψυχολογία
Σημ. Ο όρος « Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Σημειώσεις:
1. Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση, εκτός αν:
α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
γ. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.
δ. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το ΡΙΚ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

2. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Κώστα Νικολαΐδη), costas.nicolaides@cybc.com.cy, όχι αργότερα από τις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00μ.μ.

3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως του 2021. Η ημερομηνία καθώς και η ύλη των γραπτών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα. Τα θέματα στα οποία θα εξετασθούν είναι τα ακόλουθα:
– Eλληνικά (Βαρύτητα 20%).
– Αγγλικά (Βαρύτητα 20%).
– Γενικές Γνώσεις (Βαρύτητα 10%).
– Εξέταση επί του Αντικειμένου (Βαρύτητα 50%).
«Επιτυχών» και «Επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα πιο πάνω 4 θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Οι πρώτοι 3 επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι για κάθε κενή θέση αντίστοιχα θα κληθούν και σε προφορική εξέταση.

5. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης τηλ: 22-862363.

Apply for this job