Πρόσληψη 18 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για Σκοπούς Υλοποίησης Συγχρηματοδοτουμένων Έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 276 views

Job Overview


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεκαοκτώ (18) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου καθορισμένης διάρκειας για σκοπούς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

(α) Εννέα (9) Εκτελεστικών Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(β) Τριών (3) Υγειονομικών Μηχανικών (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(γ) Ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(δ) Ενός (1) Μηχανολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(ε) Τεσσάρων (4) Τεχνικών Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8)

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας. Οι επιτυχόντες, πριν υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Μέρος των δαπανών μισθοδοσίας θα ανακτηθεί μέσω των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου ή συνδυασμού έργων για τα οποία θα προσληφθεί έκαστος εργοδοτούμενος, εφόσον κατά την αξιολόγηση του κριθεί επαρκής και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Η μέγιστη δυνατή διάρκεια εργοδότησης είναι μέχρι 31/12/2029 που είναι η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγηση του κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 – email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) και να την υποβάλουν στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην απαιτούμενη εξειδικευμένη κατεύθυνση. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Πιο κάτω περί γράφονται, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης ανά ειδικότητα και επιμέρους εξειδίκευση:

 

Α. Εννέα (9) θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί)

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω εργασιών σε σχέση με έργα υδατικής ανάπτυξης, όπως άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά καθώς και έργα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων κλπ:

–  Υδρολογικές, γεωτεχνικές και χωρομετρικές έρευνες.

–  Τεχνοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

–  Εκπόνηση οριστικών μελετών, ετοιμασία σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων κόστους έργων.

–  Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, προδιαγραφών, τεχνικών όρων, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και πιστοποιητικών πληρωμής.

–  Οργάνωση και εποπτεία της διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης έργων.

(ii) Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος κατασκευής έργων περιλαμβανομένων:

–  Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.

–  Επίβλεψη χωρομετρικών εργασιών και έλεγχος χωρομετρικών σχεδίων.

–  Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής και Επιμέτρησης Ποσοτήτων.

–  Έλεγχος Κατασκευαστικών Σχεδίων.

–  Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και διασφάλιση πλήρωσης των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.

–  Διασφάλιση εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

–  Ετοιμασία ειδικών εκθέσεων που αφορούν το Έργο (π.χ. Προόδου, Αξιολόγησης Αλλαγών και Απαιτήσεων, Πλήρωσης Απαιτήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών, Πρακτικά Συνεδριάσεων κ.α.).

–  Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας στο εργοτάξιο.

–  Ενεργεί ως Μηχανικός Έργου, είτε ως Επιβλέποντας Μηχανικός, είτε ως Βοηθός Μηχανικού Έργου είτε ως Επιθεωρητής Εργοταξίου.

(iii) Διεκπεραιώνει την εργασία του όπου απαιτείται και ανάλογα με την περίπτωση με την χρήση του σχεδιαστικού Προγράμματος Autocad ή άλλου παρόμοιου σχεδιαστικού προγράμματος, του Λογισμικού Προγράμματος Microsoft Project ή άλλου παρόμοιου προγράμματος σχετικό με τον προγραμματισμό και συντονισμό Έργων, καθώς και των Λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Word και Excel.

(iv) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(ν) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vi) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(vii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντά του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους κλάδους πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα στην επίβλεψη τεχνικών έργων και οικοδομικών έργων ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5 ανά κατηγορία εξειδίκευσης.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100 -110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».

5. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Οι εννέα (9) θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών χωρίζονται στις υποκατηγορίες εξειδίκευσης Α1, Α2 και A3 και θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση. Οφείλουν όμως να δηλώνουν γραπτώς για ποια από τις υποκατηγορίες εξειδίκευσης Α1, Α2 και A3 ενδιαφέρονται. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί οτιδήποτε τότε η Επιτροπή Προσλήψεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα κατατάξει τους υποψηφίους και στους τρεις (3) πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

 

5.1: Κατηγορία A1: 2 θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής φραγμάτων ή/και μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού (διαμέτρου > 500mm)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού ή στην επίβλεψη κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων ή/και λιμνοδεξαμενών ή/και μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού διαμέτρου μεγαλύτερης των 500mm. 5-30 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στην επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών ή Οικοδομικών Έργων. 3-48 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα οκτώ (8) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου.

2. Χρήση ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας (Φράγμα Τερσεφάνου και αγωγός μεταφοράς).

3. Υδατικό Έργο Βασιλικός-Λευκωσία.

4. Υδατικό Έργο Κοκκινόκρεμμος.

 

5.2: Κατηγορία Α2: 3 θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΛΑ).

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδια-σμού ή στην επίβλεψη κατασκευής έργου αποκατά-στασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ). 5-30 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στην επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών ή Οικοδομικών Έργων. 3-48 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα οκτώ (8) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λευκωσίας.

2. Αποκατάσταση ΧΑΔΑΛεμεσού.

 

5.3: Κατηγορία A3: 4 θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής Υδατικών Έργων ή/και έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχε-διασμού ή στην επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως φράγματα, δεξαμενές, διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιο-στάσια, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων όπως σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχετεύσεων ακαθάρτων, ΧΑΛΑ, ΟΕΔΑ, ΧΥΤΥ. 5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στην επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών ή Οικοδομικών Έργων. 3-30 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε (5) χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2-8 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ).

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Υδατικό Έργο Βασιλικός-Λευκωσία.

2. Υδατικό Έργο Κοκκινόκρεμμος.

3. Αποχετευτικό Σύστημα Πόλης Χρυσοχούς.

4. Αποχετευτικό Σύστημα Λάρνακας.

5. Αποκατάσταση ΧΑΛΑ Λευκωσίας.

6. Αποκατάσταση ΧΑΛΑ Λεμεσού.

 

Β. Τρεις (3) θέσεις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Προγραμματίζει, συντονίζει και ετοιμάζει τεχνοοικονομικές και άλλες μελέτες για αποχετευτικά έργα, έργα χρήσης ανακυκλωμένου νερού και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ετοιμάζει σχετικές μελέτες.

(ii) Εκπονεί μελέτες και ετοιμάζει σχέδια για συλλογή και επεξεργασία λυμάτων και τη διάθεση του ανακυκλωμένου νερού καθώς και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

(iii) Ετοιμάζει προδιαγραφές και όρους προσφορών, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις αξιολόγησης προσφορών για αποχετευτικά έργα και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

(iv) Επιβλέπει την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων, έργων επεξεργασίας λυμάτων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία και συντήρηση των αποχετευτικών έργων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

(vi) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαιο.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(ix) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Υγειονομική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική. (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

5. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Διδακτορικό σε θέμα Υγειονομικής Μηχανικής. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) σε θέματα συναφή με τα απαι-τούμενα προσόντα της θέσης:

εκπόνηση μελετών σχεδιασμού ή εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή επίβλεψη κατασκευής έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων όπως αποχετευτικών δικτύων, σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, έργων χρήσης ανακυκλωμένου νερού καθώς και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως Πράσινα Σημεία, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), Μονάδες Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ4 Ειδική εμπειρία (Β) στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων και ερευνητικών προγραμμάτων. 3-36 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα έξι (6) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Αποχετευτικό Σύστημα Πόλης Χρυσοχούς.

2. Αποχετευτικό Σύστημα Λάρνακας.

3. Αποκατάσταση ΧΑΔΑΛευκωσίας.

4. Αποκατάσταση ΧΑΔΑΛεμεσού.

 

Γ Μία (1) θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Γενικά καθήκοντα κι ευθύνες:

(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για ηλεκτρολογικής ηλεκτρονικής και μηχανολογικής φύσεως εργασίες.

(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.

(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε υδατικά έργα.

(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική ή Ηλεκτρονική Μηχανική.

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ϋ) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

5. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού ή στην επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως φράγματα, δεξαμενές, διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιοστάσια, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή έργων διαχείρισης υγρών ή/και στερεών αποβλήτων όπως σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχετεύσεων ακαθάρτων, ΧΑΛΑ, ΟΕΔΑ, ΧΥΤΥ. 5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3 -18 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) σε στη μελέτη ή επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης αξίας που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 15 έτη. 2-20 2 μονάδες για έργα συνολικής αξίας €1 εκ. με ανώτατο όριο έργα συνολικής αξίας €10 εκ.

(Σημειώνεται ότι, εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα έργο αξίας πέραν του €1 εκ. δεν θα δίδεται καμία μονάδα και ότι έργα κάτω των €500.000 δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν οριζόντια σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

Δ. Μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για μηχανολογικής φύσεως εργασίες.

(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.

(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα υδατικά έργα.

(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.    Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη υδατικών έργων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

5.     Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδια-σμού ή στην επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως φράγματα, δεξαμενές, διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιοστάσια, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή έργων διαχείρισης υγρών ή/και στερεών αποβλήτων όπως σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχετεύσεων ακαθάρτων, ΧΑΛΑ, ΟΕΔΑ, ΧΥΤΥ. 5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3-18 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) σε στη μελέτη ή επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης αξίας που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 15 έτη. 2-20 2 μονάδες για έργα συνολικής αξίας €1 εκ. με ανώτατο όριο έργα συνολικής αξίας €10 εκ.

(Σημειώνεται ότι, εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα έργο αξίας πέραν του €1 εκ. δεν θα δίδεται καμία μονάδα και ότι έργα κάτω των €500.000 δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Σημ.2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν οριζόντια σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

 

Ε1. Δύο (2) θέσεις ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Βοηθά στην εκπόνηση υδρολογικών και χωρομοτετρικών ερευνών καθώς και στην εκπόνηση σχεδίων και μελετών για την κατασκευή έργων υδατικής ανάπτυξης, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

(ii)  Βοηθά στην εκπόνηση δελτίων ποσοτήτων, τεχνικών όρων, εκτιμήσεων και κοστολογήσεων των προαναφε-ρόμενων έργων.

(iii)  Βοηθά στον έλεγχο της κατασκευής και εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(iv) Χρησιμοποιεί μηχανογραφικό εξοπλισμό, εκσυγχρονισμένα λογισμικά προγράμματα και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(ν) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και επίβλεψη υδρολογικών καταμετρήσεων, χωρομετρήσεων, χαρτογραφήσεων, τη συλλογή δεδομένων για νέα έργα και ετοιμασία προγραμμάτων και εκθέσεων προόδου τεχνικών έργων.

(vi) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και επίβλεψη εργαστηριακών ελέγχων υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.

(vii) Βοηθά στην ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με προσφορές.

(viii) Βοηθά στην παραλαβή εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και έργων καθώς επίσης και τον έλεγχο, εποπτεία και επίβλεψη εκτέλεσης ή/και συντήρησης εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων.

(ix) Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(x) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(xi) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Δίπλωμα αναγωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική.

(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iii) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

(iv) Πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

Apply for this job

Πρόσληψη 18 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για Σκοπούς Υλοποίησης Συγχρηματοδοτουμένων Έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 49 views

Job Overview


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεκαοκτώ (18) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου καθορισμένης διάρκειας για σκοπούς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

(α) Εννέα (9) Εκτελεστικών Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(β) Τριών (3) Υγειονομικών Μηχανικών (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(γ) Ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(δ) Ενός (1) Μηχανολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12)

(ε) Τεσσάρων (4) Τεχνικών Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8)

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας. Οι επιτυχόντες, πριν υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Μέρος των δαπανών μισθοδοσίας θα ανακτηθεί μέσω των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου ή συνδυασμού έργων για τα οποία θα προσληφθεί έκαστος εργοδοτούμενος, εφόσον κατά την αξιολόγηση του κριθεί επαρκής και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Η μέγιστη δυνατή διάρκεια εργοδότησης είναι μέχρι 31/12/2029 που είναι η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγηση του κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 – email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) και να την υποβάλουν στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην απαιτούμενη εξειδικευμένη κατεύθυνση. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Πιο κάτω περί γράφονται, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης ανά ειδικότητα και επιμέρους εξειδίκευση:

 

Α. Εννέα (9) θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί)

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω εργασιών σε σχέση με έργα υδατικής ανάπτυξης, όπως άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά καθώς και έργα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων κλπ:

–  Υδρολογικές, γεωτεχνικές και χωρομετρικές έρευνες.

–  Τεχνοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

–  Εκπόνηση οριστικών μελετών, ετοιμασία σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων κόστους έργων.

–  Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, προδιαγραφών, τεχνικών όρων, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και πιστοποιητικών πληρωμής.

–  Οργάνωση και εποπτεία της διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης έργων.

(ii) Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος κατασκευής έργων περιλαμβανομένων:

–  Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.

–  Επίβλεψη χωρομετρικών εργασιών και έλεγχος χωρομετρικών σχεδίων.

–  Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής και Επιμέτρησης Ποσοτήτων.

–  Έλεγχος Κατασκευαστικών Σχεδίων.

–  Ποιοτικός έλεγχος εργασιών και διασφάλιση πλήρωσης των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.

–  Διασφάλιση εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

–  Ετοιμασία ειδικών εκθέσεων που αφορούν το Έργο (π.χ. Προόδου, Αξιολόγησης Αλλαγών και Απαιτήσεων, Πλήρωσης Απαιτήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών, Πρακτικά Συνεδριάσεων κ.α.).

–  Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας στο εργοτάξιο.

–  Ενεργεί ως Μηχανικός Έργου, είτε ως Επιβλέποντας Μηχανικός, είτε ως Βοηθός Μηχανικού Έργου είτε ως Επιθεωρητής Εργοταξίου.

(iii) Διεκπεραιώνει την εργασία του όπου απαιτείται και ανάλογα με την περίπτωση με την χρήση του σχεδιαστικού Προγράμματος Autocad ή άλλου παρόμοιου σχεδιαστικού προγράμματος, του Λογισμικού Προγράμματος Microsoft Project ή άλλου παρόμοιου προγράμματος σχετικό με τον προγραμματισμό και συντονισμό Έργων, καθώς και των Λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Word και Excel.

(iv) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(ν) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vi) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(vii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντά του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους κλάδους πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα στην επίβλεψη τεχνικών έργων και οικοδομικών έργων ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5 ανά κατηγορία εξειδίκευσης.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100 -110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».

5. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Οι εννέα (9) θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών χωρίζονται στις υποκατηγορίες εξειδίκευσης Α1, Α2 και A3 και θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση. Οφείλουν όμως να δηλώνουν γραπτώς για ποια από τις υποκατηγορίες εξειδίκευσης Α1, Α2 και A3 ενδιαφέρονται. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί οτιδήποτε τότε η Επιτροπή Προσλήψεων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα κατατάξει τους υποψηφίους και στους τρεις (3) πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

 

5.1: Κατηγορία A1: 2 θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής φραγμάτων ή/και μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού (διαμέτρου > 500mm)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού ή στην επίβλεψη κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων ή/και λιμνοδεξαμενών ή/και μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού διαμέτρου μεγαλύτερης των 500mm. 5-30 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στην επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών ή Οικοδομικών Έργων. 3-48 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα οκτώ (8) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου.

2. Χρήση ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας (Φράγμα Τερσεφάνου και αγωγός μεταφοράς).

3. Υδατικό Έργο Βασιλικός-Λευκωσία.

4. Υδατικό Έργο Κοκκινόκρεμμος.

 

5.2: Κατηγορία Α2: 3 θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΛΑ).

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδια-σμού ή στην επίβλεψη κατασκευής έργου αποκατά-στασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ). 5-30 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στην επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών ή Οικοδομικών Έργων. 3-48 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα οκτώ (8) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λευκωσίας.

2. Αποκατάσταση ΧΑΔΑΛεμεσού.

 

5.3: Κατηγορία A3: 4 θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής Υδατικών Έργων ή/και έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχε-διασμού ή στην επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως φράγματα, δεξαμενές, διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιο-στάσια, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων όπως σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχετεύσεων ακαθάρτων, ΧΑΛΑ, ΟΕΔΑ, ΧΥΤΥ. 5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στην επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών ή Οικοδομικών Έργων. 3-30 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε (5) χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2-8 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ).

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Υδατικό Έργο Βασιλικός-Λευκωσία.

2. Υδατικό Έργο Κοκκινόκρεμμος.

3. Αποχετευτικό Σύστημα Πόλης Χρυσοχούς.

4. Αποχετευτικό Σύστημα Λάρνακας.

5. Αποκατάσταση ΧΑΛΑ Λευκωσίας.

6. Αποκατάσταση ΧΑΛΑ Λεμεσού.

 

Β. Τρεις (3) θέσεις ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Προγραμματίζει, συντονίζει και ετοιμάζει τεχνοοικονομικές και άλλες μελέτες για αποχετευτικά έργα, έργα χρήσης ανακυκλωμένου νερού και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ετοιμάζει σχετικές μελέτες.

(ii) Εκπονεί μελέτες και ετοιμάζει σχέδια για συλλογή και επεξεργασία λυμάτων και τη διάθεση του ανακυκλωμένου νερού καθώς και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

(iii) Ετοιμάζει προδιαγραφές και όρους προσφορών, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις αξιολόγησης προσφορών για αποχετευτικά έργα και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

(iv) Επιβλέπει την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων, έργων επεξεργασίας λυμάτων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία και συντήρηση των αποχετευτικών έργων και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

(vi) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαιο.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(ix) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Υγειονομική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική. (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047, Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

5. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Διδακτορικό σε θέμα Υγειονομικής Μηχανικής. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) σε θέματα συναφή με τα απαι-τούμενα προσόντα της θέσης:

εκπόνηση μελετών σχεδιασμού ή εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή επίβλεψη κατασκευής έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων όπως αποχετευτικών δικτύων, σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, έργων χρήσης ανακυκλωμένου νερού καθώς και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων όπως Πράσινα Σημεία, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), Μονάδες Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ4 Ειδική εμπειρία (Β) στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων και ερευνητικών προγραμμάτων. 3-36 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα έξι (6) χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν σε ένα ή σε συνδυασμό των ακόλουθων έργων ή άλλων συναφών έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Αποχετευτικό Σύστημα Πόλης Χρυσοχούς.

2. Αποχετευτικό Σύστημα Λάρνακας.

3. Αποκατάσταση ΧΑΔΑΛευκωσίας.

4. Αποκατάσταση ΧΑΔΑΛεμεσού.

 

Γ Μία (1) θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Γενικά καθήκοντα κι ευθύνες:

(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για ηλεκτρολογικής ηλεκτρονικής και μηχανολογικής φύσεως εργασίες.

(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.

(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε υδατικά έργα.

(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική ή Ηλεκτρονική Μηχανική.

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ϋ) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

5. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού ή στην επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως φράγματα, δεξαμενές, διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιοστάσια, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή έργων διαχείρισης υγρών ή/και στερεών αποβλήτων όπως σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχετεύσεων ακαθάρτων, ΧΑΛΑ, ΟΕΔΑ, ΧΥΤΥ. 5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3 -18 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) σε στη μελέτη ή επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης αξίας που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 15 έτη. 2-20 2 μονάδες για έργα συνολικής αξίας €1 εκ. με ανώτατο όριο έργα συνολικής αξίας €10 εκ.

(Σημειώνεται ότι, εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα έργο αξίας πέραν του €1 εκ. δεν θα δίδεται καμία μονάδα και ότι έργα κάτω των €500.000 δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Σημ. 2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν οριζόντια σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

Δ. Μία (1) θέση ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για μηχανολογικής φύσεως εργασίες.

(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.

(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα υδατικά έργα.

(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.    Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη υδατικών έργων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

5.     Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στην εκπόνηση μελετών σχεδια-σμού ή στην επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως φράγματα, δεξαμενές, διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιοστάσια, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή έργων διαχείρισης υγρών ή/και στερεών αποβλήτων όπως σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχετεύσεων ακαθάρτων, ΧΑΛΑ, ΟΕΔΑ, ΧΥΤΥ. 5-40 5 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3-18 3 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια.
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) σε στη μελέτη ή επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης αξίας που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 15 έτη. 2-20 2 μονάδες για έργα συνολικής αξίας €1 εκ. με ανώτατο όριο έργα συνολικής αξίας €10 εκ.

(Σημειώνεται ότι, εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα έργο αξίας πέραν του €1 εκ. δεν θα δίδεται καμία μονάδα και ότι έργα κάτω των €500.000 δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 80

Σημ. 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

Σημ.2: Οι επιλεγέντες ΕΟΧ δύναται να απασχοληθούν οριζόντια σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

 

Ε1. Δύο (2) θέσεις ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Βοηθά στην εκπόνηση υδρολογικών και χωρομοτετρικών ερευνών καθώς και στην εκπόνηση σχεδίων και μελετών για την κατασκευή έργων υδατικής ανάπτυξης, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

(ii)  Βοηθά στην εκπόνηση δελτίων ποσοτήτων, τεχνικών όρων, εκτιμήσεων και κοστολογήσεων των προαναφε-ρόμενων έργων.

(iii)  Βοηθά στον έλεγχο της κατασκευής και εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(iv) Χρησιμοποιεί μηχανογραφικό εξοπλισμό, εκσυγχρονισμένα λογισμικά προγράμματα και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(ν) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και επίβλεψη υδρολογικών καταμετρήσεων, χωρομετρήσεων, χαρτογραφήσεων, τη συλλογή δεδομένων για νέα έργα και ετοιμασία προγραμμάτων και εκθέσεων προόδου τεχνικών έργων.

(vi) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και επίβλεψη εργαστηριακών ελέγχων υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.

(vii) Βοηθά στην ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με προσφορές.

(viii) Βοηθά στην παραλαβή εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και έργων καθώς επίσης και τον έλεγχο, εποπτεία και επίβλεψη εκτέλεσης ή/και συντήρησης εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων.

(ix) Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(x) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(xi) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Δίπλωμα αναγωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική.

(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iii) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

(iv) Πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 5.

Apply for this job