ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 155 views

Job Overview

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου και Νήσου στην Επαρχία Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) – εφεξής ο Νόμος, (ο οποίος εφαρμόζεται και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων για χρονική περίοδο 24 μηνών.
Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθενται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8.

1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στο Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του.
(2) Μεριμνά για:
(α) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων,
(β) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών,
(γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων,
(δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
(3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών Τμημάτων/ Υπηρεσιών.
(4) Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με το Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.
(5) Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.
(6) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(7) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Σημείωση:
Ο Εργοδοτούμενος θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας της εβδομάδας.

2. Απαιτούμενα προσόντα:
Ι. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ΙΙ. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτοί πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
ΙΙΙ. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at-Law), Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Σημ: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος » καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
IV. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

4. Σημειώσεις:

Α. Ισοβαθμία: Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
I. Διάρκεια πείρας όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3(4) πιο πάνω (προτεραιότητα σε υποψηφίους με πείρα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
II. Aκαδημαϊκά προσόντα (προτεραιότητα σε υποψήφιους με διδακτορικό τίτλο).
III. Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία).

Β. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα:
I. Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους.
II. Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ.
III. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
IV. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
V. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στου οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης
i. Η απασχόληση του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου θα είναι για περίοδο 24 μηνών. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
ii. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, το άτομο που προσλαμβάνεται δεν θα μετατρέπεται σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.
iii. Το πρόσωπο που θα προσληφθεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

Δ. Υποβολή Αίτησης:
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:
i. Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου μέσω της ιστοσελίδας του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου και Νήσου, στη διεύθυνση: www.perachorio-nissou.org.cy.
ii. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/ στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωρίου και Νήσου, οδός Ελευθερίας 13, 2572 Πέρα Χωρίου Νήσου με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 14:00 ή να αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (για το σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου).
iii. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 16.09.2022 η ώρα 14:00. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου η Παρασκευή 16.09.2022, η ώρα 14:00 (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου).

Apply for this job