Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή του ΚΟΔΑΠ 255 views

Job Overview

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή του ΚΟΔΑΠ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτηση (65 ετών). Ο μισθός της θέσης είναι Α15(ι): €64.713—€80.433 στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρού σε καιρό.

Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Οι αιτητές, σύμφωνα με την Απόφαση 62.389 του Υπουργικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(1) των περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2005, κανένας δε διορίζεται στη θέση Γενικού Διευθυντή ή στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, εκτός αν :

(α) Έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του·

(β) έχει συμπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές, νοουμένου ότι είναι πολίτης της Δημοκρατίας·

(γ) είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.

(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους μέλους, για πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα.

Δυνάμει του άρθρου 26(1) του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου του 2003 (149(I)/2003), πρόσωπο διοριζόμενο ως Γενικός Διευθυντής δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους του διορισμού του το 63ο έτος της ηλικίας.

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Υπεύθυνος/η για:

(α) Την οργάνωση, διεύθυνση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

(β) Να εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που καθορίζονται στον περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

(γ) Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο πάνω σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και το ενημερώνει για σημαντικές αποφάσεις ή γεγονότα που δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική, τα προγράμματα ή τις δραστηριότητες του ΚΟΔΑΠ.

(δ) Συμβουλεύει και βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του και μεριμνά για τη διεκπεραίωση των αποφάσεών του.

(ε) Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας

(στ) Εκτελεί/ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή στα Οικονομικά ή στη Μηχανική, ή σε συναφή θέματα ή μέλος αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματιών Λογιστών. Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και «μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο».

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διευθυντικά/ εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3. Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας σχετικά με τα πετρελαιοειδή και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Διάρκεια της Σύμβασης

Πενταετής σύμβαση ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, η οποία να δύναται να ανανεωθεί εάν πληρούνται οι διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες

Με βάση το συνημμένο σχέδιο υπηρεσίας.

 

3. Αμοιβή

Η εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα είναι A15(i): €64.713 – €80.433. Στον μισθό αυτό προστίθενται οι γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρού σε καιρό.

Ο Γενικός Διευθυντής θα δικαιούται 13ο μισθό. Στην αντιμισθία του Γενικού Διευθυντή, περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού, θα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εκάστοτε εγκρίνονται για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του ΚΟΔΑΠ. Η πιο πάνω αντιμισθία θα αναπροσαρμόζεται με βάση το εκάστοτε καταβαλλόμενο τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Ο διοριζόμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α15(ί). Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με βάση τα προσόντα και την πείρα του προσώπου που διορίζεται τηρουμένων κατ’ αναλογία των ισχυόντων στη δημόσια υπηρεσία, να τοποθετήσει τούτο σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α15(ϊ).

 

4. Δικαιώματα για επιδόματα, ωφελήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Παρέχονται Επιδόματα Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου ως ακολούθως:

(Ι) Επίδομα Φιλοξενίας ύψους €2.040 το χρόνο.

(ΙΙ) Ειδικό κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών ύψους €782 το χρόνο.

(ΙΙΙ) Επίδομα τηλεφώνου €595 το χρόνο.

 

5. Ωφελήματα μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης

Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας.

Σε περίπτωση αποχώρησης του κατόχου της θέσης, με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης τριετούς υπηρεσίας, θα έχει το δικαίωμα καταβολής του αντίστοιχου φιλοδωρήματος.

Σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας και ανάλογα με την πειθαρχική ποινή που δυνατό να επιβληθεί θα αποφασίζεται κατά πόσο θα καταβάλλεται ή όχι φιλοδώρημα με βάση και τα αντίστοιχα ισχύοντα για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014), αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του κατόχου της θέσης ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, Ν. 118(Ι)/2002.

 

6. Συνεισφορά στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο ΚΟΔΑΠ και ο Γενικός Διευθυντής, ως εργοδότης και εργοδοτούμενος αντίστοιχα, θα καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΚΟΔΑΠ θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των λοιπών εργοδοτικών εισφορών με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

7. Εισφορές στο Ταμείο Υγείας, ΓΕΣΥ ή άλλα ταμεία

Για ασφάλιση ζωής ή/και μόνιμης/ολικής ανικανότητας, θα εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα και για το υπόλοιπο προσωπικό.

Για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη του Γενικού Διευθυντή τυγχάνει εφαρμογής ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν. 89(I)/2001) και οι σχετικοί Κανονισμοί και Αποφάσεις και έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού.

 

8. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

Ο Γενικός Διευθυντής θα δικαιούται 29 εργάσιμες ημέρες άδεια ανάπαυσης ετησίως και ο Γενικός Διευθυντής οφείλει να εξαντλήσει την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του πριν τη λήξη του συμβολαίου του και κανένα αντίτιμο δεν θα καταβληθεί για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

Ο ΚΟΔΑΠ θα καταβάλλει τη μισθοδοσία του Γενικού Διευθυντή κατά τη διάρκεια ασθενείας με βάση τα οριζόμενα στους εκάστοτε εν ισχύι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

 

9. Προϋποθέσεις Τερματισμού Σύμβασης.

Ο ΚΟΔΑΠ δικαιούται να τερματίσει άμεσα την παρούσα Συμφωνία και/ή παύσει τον Γενικό Διευθυντή αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 των περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμων Ν. 149(Ι)/2003 και ειδικότερα ή περαιτέρω αν ο Γενικός Διευθυντής:

(i) Κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως,

(ii) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας κατέστη ανίκανος να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του,

(iii) καταδικάστηκε σε ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα,

(iv) παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(v) παραβιάσει τους όρους της παρούσης συμφωνίας.

Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του ΚΟΔΑΠ, ο Γενικός Διευθυντής θα υπέχει πειθαρχικής ευθύνης για παράβαση οποιωνδήποτε όρων του παρόντος συμβολαίου ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε τυχόν εκάστοτε πρόνοιες πειθαρχικού ελέγχου στην οικεία νομοθεσία ή κανονισμούς ή κανόνες ή οδηγίες του ΚΟΔΑΠ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3(8) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου (Ν. 115/1990) σε περίπτωση ακύρωσης από το Δικαστήριο της απόφασης για διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή, η παρούσα σύμβαση εργοδότησης τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου.

 

10. Γενικά

Ο Γενικός Διευθυντής υποχρεούται να εκτελεί πιστά και ευσυνείδητα όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 25 των περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμων (Ν. 149(Ι)/2003).

Ο Γενικός Διευθυντής δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντα με εχεμύθεια. Ενδεικτικά, αναφέρεται όπως μη πληροφορεί, γνωστοποιεί, κοινοποιεί, μεταδίδει και/ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαδίδει ή παραδίδει άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρέσει προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον ΚΟΔΑΠ) οποιαδήποτε πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή ετοιμάζεται και/ή χρησιμοποιείται από αυτό συνεπεία της παροχής υπηρεσιών του ως Γενικού Διευθυντή δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα τηρεί μυστική κάθε τέτοια πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή χρησιμοποιείται από αυτό συνεπεία των εν λόγω υπηρεσιών του και ότι η δυνάμει της παρούσας παραγράφου υποχρέωση εχεμύθειας ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

Ο Γενικός Διευθυντής θα απασχολείται κατά τέτοιο τρόπο όπως καθορίζει ο ΚΟΔΑΠ και δεν θα επιδοθεί ή αναμιχθεί αμέσως ή εμμέσως σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιχείρηση οποιασδήποτε φύσεως ή θα πάρει προμήθειες ή οφέλη οποιουδήποτε είδους, αλλά θα αφιερώνει το σύνολο του χρόνου και της προσοχής του στην υπηρεσία του ΚΟΔΑΠ και θα καταβάλλει όλες του τις προσπάθειες για την προαγωγή των συμφερόντων του ΚΟΔΑΠ. Θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του ΚΟΔΑΠ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.kodap.org.cy. καθώς στα Γραφεία του ΚΟΔΑΠ. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ιδιόχειρα από τους ενδιαφερομένους και να παραδοθεί στα Γραφεία του ΚΟΔΑΠ, στη διεύθυνση, Ηρακλέους 27, 2ος όροφος, Στρόβολος, 2040 Λευκωσία ή να σταλεί μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην ίδια διεύθυνση, το αργότερο μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

2. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή και πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις τα οποία θα επισυνάπτονται στην αίτηση. ( Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

3. Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4. Η διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του ΚΟΔΑΠ (Πρόσληψη, Προαγωγή, και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών ΚΔΠ 132/2005.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορείς να απευθύνονται στα Γραφεία του ΚΟΔΑΠ στο τηλέφωνο 22818100.

Apply for this job