Παθολόγος 179 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Παθολόγου 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργαζόμενων ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων και συνεργάζεται αρμονικά με όλα τα μέλη.
 2. Συμμετέχει στις σχετικές επιστημονικές συνεδριάσεις.
 3. Ελέγχει τα εργαστηριακά αποτελέσματα.
 4. Ζητά και ελέγχει άλλες εξετάσεις.
 5. Χορηγεί φαρμακευτική αγωγή για το σπίτι.
 6. Ενημερώνει τους φακέλους των ασθενών.
 7. Συνεισφέρει στη διαμόρφωση ή και τήρηση κλινικών πρωτοκόλλων ώστε να διασφαλίζεται ψηλό επίπεδο θεραπείας και ασφάλειας για όλους τους ασθενείς.
 8. Ακολουθεί τις αρχές λειτουργίας του Τμήματος.
 9. Συμπεριφέρεται πάντοτε με το προσήκον ήθος, ειδικότερα δε προς τους ασθενείς με την πρέπουσα επαγγελματική δεοντολογία.
 10. Οργανώνει το κλινικό του/της έργο και χρησιμοποιεί τους πόρους κατάλληλα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
 11. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και με άλλες εξωτερικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς.
 12. Συμμετέχει σε πρόγραμμα ενεργού εφημερίας (Σε τέτοια περίπτωση του/της καταβάλλεται επιπρόσθετη οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα αποζημίωσης εφημεριών του Κέντρου)
 13. Συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου.
 14. Μεριμνά για τη δική του/της συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 15. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Κατοχή Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής
 • Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
 • Ετήσια Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
 • Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Παθολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 • Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Σημείωση:
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (
www.psc.gov.cy).

 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη εμπειρία στην κλινική πρακτική με Ογκολογικούς ασθενείς.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Apply for this job