Παθολόγος Ογκολόγος (Locum Consultant) 231 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Παθολόγου Ογκολόγου (Locum Consultant) για συμβόλαιο χρονικής διάρκειας ενός έτους

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Παρέχει αποτελεσματικές ιατρικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση και διαμέσου της αποτελεσματικής συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού του Κέντρου.
 2. Διαχειρίζεται τον κλινικό φόρτο εργασίας ούτως ώστε, να διασφαλιστεί η έγκαιρη, κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών.
 3. Αξιοποιεί αποδεδειγμένα αξιόπιστες θεραπευτικές μεθόδους βάσει εθνικών και διεθνών μελετών και των πρωτοκόλλων του Κέντρου.
 4. Υιοθετεί ανθρωποκεντρική προσέγγιση ως προς το χειρισμό ασθενών, που να στηρίζεται στην αποτελεσματική επικοινωνία, την σαφή επεξήγηση και πληροφόρησης ως προς τις επιλογές περίθαλψης ή/και θεραπείας και την εμπλοκή των ίδιων των ασθενών (στα πλαίσια του δυνατού) στη θεραπευτική διαδικασία.
 5. Συμβάλει στη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση κλινικών πρωτοκόλλων για τη θεραπεία ασθενών έτσι που να διασφαλίζεται ένα σταθερά υψηλό επίπεδο φροντίδας στους ασθενείς με βάση αποδεδειγμένες και επικυρωμένες τεχνικές.
 6. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών φροντίδας και θεραπείας των ασθενών στη βάση των κλινικών αποτελεσμάτων.
 7. Συμμετέχει στην εφαρμογή του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας στον τομέα της Παθολογίας Ογκολογίας, το οποίο καλύπτει κάθε πτυχή περίθαλψης και θεραπείας των ασθενών καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας τους στο Κέντρο.
 8. Διασφαλίζει την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση των πόρων του Κέντρου, με τρόπο που να επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
 9. Συμβάλει στη διαμόρφωση και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κέντρου, μέσω της συμμετοχής του/της στις επιτροπές του Κέντρου και στα Κέντρα λήψης αποφάσεων.
 10. Συνεργάζεται με το Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων του Κέντρου αλλά και άλλων Δημόσιων ή/και Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, βοηθώντας στον καθορισμό της αποτελεσματικότερης θεραπευτικής παρέμβασης, στη βάση των καθορισμένων προτύπων θεραπείας.
 11. Είναι υπεύθυνος/η για την κλινική διαχείριση των ασθενών του/της βάσει της εξειδίκευσης του/της καθώς και για την παραπομπή των ασθενών σε συναδέλφους άλλων εξειδικεύσεων.
 12. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο και στόχο έχουν την επιμόρφωση του προσωπικού υγείας στα θέματα καρκίνου.
 13. Ενημερώνεται γύρω από τις επιστημονικές εξελίξεις που σχετίζονται με την εξειδίκευση του/της, μέσω της συμμετοχής του/της σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, επιστημονικά συμβούλια, επιτροπές κλπ.
 14. Εφαρμόζει τις νέες βέλτιστες πρακτικές κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της διασφαλίζοντας πως οι ασθενείς θα απολαμβάνουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.
 15. Συμμετέχει στη διατήρηση, ενημέρωση και διάχυση κλινικών πληροφοριών, ούτως ώστε να διευκολύνει τη λήψη κλινικών και διοικητικών αποφάσεων.
 16. Συμμετέχει στην ανάπτυξη δικτύων κλινικής δραστηριότητας, έρευνας και εκπαίδευσης, που ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετα εισοδήματα στο Κέντρο.
 17. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της, τα οποία θα ανατεθούν έπειτα από συνεννόηση με το Διευθυντή Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κατοχή Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής
 • Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Παθολογία Ογκολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 • Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
 • Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Διετής τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε θέση Παθολόγου Ογκολόγου που πραγματοποιήθηκε έπειτα από την απόκτηση της ειδικότητας θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Ιανουρίου 2023

Apply for this job