Οικονομικός Διευθυντής 188 views

Job Overview

Η ΜΕΦΑΛ Δημόσια Λτδ είναι αποθήκη φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων η οποία συστάθηκε το 1998, εδρεύει στη Λάρνακα και δραστηριοποιείται στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

 • Διαρκής επίγνωση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και ενέργειες για την πρόληψη προβλημάτων.
 • Οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου της Εταιρείας.
 • Διαμόρφωση και επίβλεψη του πληροφοριακού συστήματος οικονομικών της Εταιρείας.
 • Ετοιμασία περιοδικών οικονομικών καταστάσεων ή άλλων εκθέσεων και υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή διαδικασιών καθημερινής λειτουργίας ανά τμήμα, ώστε να εξυπηρετείται το κεντρικό μοντέλο οικονομικής παρακολούθησης.
 • Έχει την ευθύνη ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη και/ή βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την θέση καθήκοντα δυνατόν να ανατεθούν.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου στη Λογιστική ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Εμπειρία σε θέση Διευθυντή Οικονομικών ή σε παρόμοια θέση 5 τουλάχιστον ετών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Επαγγελματικός τίτλος (ACCA, ACA, CPA) και/ή μεταπτυχιακό σε συναφή κλάδο θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη με στρατηγικές ικανότητες
 • Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την πρόοδο

Απολαβές & ωφελήματα

 

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, περιλαμβανομένου Ταμείου Προνοίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – για υποβολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022 δηλώνοντας το όνομα της θέσης, προς:

E-mail: info@libratum.com.cy

Fax: 24366101

 

 

Apply for this job