Νοσηλευτής/τρια Κλινικής Γενετικής του Καρκίνου 150 views

Job Overview

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, προκηρύσσει θέση νοσηλευτή/τρια Κλινικής Γενετικής του Καρκίνου με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ως προς το κλινικό έργο:

 1. Κατά τη διαδικασία της γενετικής αξιολόγησης, βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, παρέχει υποστήριξη, διερευνά τυχόν επιπτώσεις για την οικογένεια και ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και θεραπείας.
 2. Παρακάθεται στην πρώτη εξέταση/αξιολόγηση των ασθενών στο Κέντρο.
 3. Βοηθά τους ασθενείς να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις πληροφορίες που έλαβαν από τον Ογκολόγο και απαντά σε απορίες.
 4. Ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις και ανησυχίες των ασθενών ή και των οικείων τους.
 5. Καθοδηγεί τους ασθενείς πριν και μετά τις θεραπείες.
 6. Συνοδεύει τους ασθενείς στην πρώτη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.
 7. Επικοινωνεί και ενημερώνεται από τους ασθενείς για τυχόν παρενέργειες που αντιμετωπίζουν.
 8. Παραπέμπει τους ασθενείς στις υπηρεσίες των αντικαρκινικών οργανώσεων.
 9. Διατηρεί ή και ενημερώνει συμβατικό ή και ηλεκτρονικό αρχείο.
 10. Συμμετέχει στο ογκολογικό συμβούλιο του καρκίνου του μαστού, καταγράφει και παρακολουθεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
 11. Διασφαλίζει ότι η συγκατάθεση πριν από τη γενετική εξέταση λήφθηκε μετά από πλήρη ενημέρωση και κατανόηση των πληροφοριών.

Ως προς το διοικητικό έργο:

 1. Διευθετεί ραντεβού ασθενών για εξετάσεις και ελέγχους, τόσο εντός όσο και εκτός Κέντρου.
 2. Βεβαιώνεται για την παραλαβή των αποτελεσμάτων των διαφόρων εξετάσεων και για την ενημέρωση των Ογκολόγων.
 3. Συνεργάζεται με χειρουργούς και ιστοπαθoλόγους.

Ως προς το εκπαιδευτικό έργο:

 1. Μεριμνά για τη δική του συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών του/της γνώσεων.
 2. Συνεισφέρει σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τον καρκίνο του μαστού για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους και για άλλους νοσηλευτές.

Άλλα:

 1. Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση που τυχόν να του/ης ανατεθούν.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νοσηλευτική*

*(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

 • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου Πρώτου Επιπέδου (Νόμος 214 του 1988)
 • Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος (Γενικής Νοσηλευτικής) σε ισχύ.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

*Σημείωση:
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 • Αναγνωρισμένη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα του καρκίνου του μαστού
 • Τριετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία στην Ογκολογική Νοσηλευτική θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08 Ιανουαρίου 2023

Apply for this job