Λειτουργός Διεύθυνσης Τραπεζικής – Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα – Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Αμμόχωστος 204 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Ο πελάτης μας, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στην Κύπρο,  επιδιώκει να προσλάβει Λειτουργούς Διεύθυνσης Τραπεζικής για τις επαρχίες Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.

 

Κύρια καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Ανάπτυξη, διατήρηση και/ή ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων και συνεργασίας με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες
 • Έγκαιρη ανταπόκριση στις επιχειρηματικές ανάγκες και προσδοκίες των πελατών
 • Διεξαγωγή διασταυρωμένων πωλήσεων και/ή πωλήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών
 • Αξιολόγηση αιτημάτων ανοίγματος νέων λογαριασμών και επικαιροποιήσεις υφιστάμενων σχέσεων
 • Εξάσκηση μέτρων δέουσας επιμέλειας σε συναλλαγές πελατών (due diligence) και χειρισμός υποθέσεων σχετικά με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών και άλλων δεδομένων υφιστάμενων καθώς και δυνητικών πελατών
 • Ετοιμασία εισηγητικών σημειωμάτων για νέες διευκολύνσεις ή/και για την αναθεώρηση / αναδιάρθρωση υφισταμένων και προώθηση τους λήψη των σχετικών εγκρίσεων όπως ορίζει η πιστωτική πολιτική του Οργανισμού
 • Παρακολούθηση και συνεχής προσπάθεια διατήρησης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων του πελατολογίου ευθύνης του/της και ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων για τυχόν προβλήματα και ενδεδειγμένες ενέργειες προς επίλυση τους
 • Συνεχής ενημέρωση για βασικά οικονομικά θέματα και εξελίξεις που πιθανόν να επηρεάζουν την οικονομία και τους πελάτες /επιχειρήσεις του Οργανισμού

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή/και Μεταπτυχιακού σε ένα από τα ακόλουθα θέματα, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Επαγγελματικός Τίτλος σε ACA, ACCA, CPA, ή/και προηγούμενη εμπειρία στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα και συγκεκριμένα σε θέματα πιστωτικών διευκολύνσεων σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις ή/και προηγούμενη εμπειρία στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε θέσεις που αφορούν τις Διεθνείς Επιχειρήσεις
 • Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και μέτρων δέουσας επιμέλειας (due diligence) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλές ικανότητες ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Προσανατολισμός προς την επίτευξη στόχων
 • Έντονα αναπτυγμένο αίσθημα ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση βασικών πακέτων (π.χ. Microsoft Office)
 • Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι την Τρίτη 07/03/2023.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Apply for this job