Λειτουργός Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου – Τομέας Ανάλυσης και Αναφορών (Σύμβαση 2 ετών) – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 209 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας, Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στην Κύπρο, αναζητούμε για εργοδότηση Λειτουργό Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου – Τομέας Ανάλυσης και Αναφορών, στη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων στη Λευκωσία με σύμβαση διάρκειας δύο(2) χρόνων.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση του προφίλ πιστωτικού κινδύνου και της πιστωτικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου μέσω της ετοιμασίας αναφορών, με διατύπωση εισηγήσεων για μέτρα περιορισμού / μείωσης του κινδύνου
 • Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης καθυστερήσεων και ετοιμασίας σχετικών αναφορών
 • Παρακολούθηση της αξίας χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και ετοιμασία σχετικών αναφορών
 • Ετοιμασία και υποβολή εποπτικών και διοικητικών καταστάσεων σε σχέση με τον Πιστωτικό Κίνδυνο
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αυτοματοποίηση της παραγωγής αναφορών παρακολούθησης των κινδύνων (Risk Monitoring Report)
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, μοντέλων και μεθοδολογιών αξιολόγησης και εκτίμησης των απομειώσεων IFRS9 ECL provisions
 • Ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση συστημάτων βαθμονόμησης (credit grading) και παρακολούθησης του Πιστωτικού Κινδύνου
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών και διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων (Stress Test Framework)
 • Υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο του

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή / και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA ) στα Χρηματοπιστωτικά (Banking and Finance) / Μαθηματικά / Στατιστική,  στη Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Engineering/ Financial Risk Management), στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Επαγγελματικός τίτλος στα χρηματοοικονομικά / διαχείριση κινδύνων (ACA / ACCA / CFA / PRM / FRM) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Τουλάχιστο τριετής (3) εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων απομειώσεων με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση Στατιστικών και άλλων προγραμμάτων (όπως SQL, VBA, Matlab, SAS EG, SAS EM)
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας
 • Εξαιρετική γνώση MS Office (Word, Excel – Advanced and Power Point)
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17/03/2023

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Apply for this job