ΚΥΠΕ – Δυο (2) Θέσεις Β. Γραμματειακού Λειτουργού 210 views

Job Overview

Το ΚΥΠΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, με το σύστημα βάρδιας, για την εκτέλεση καθηκόντων Β. Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2) στο ΚΥΠΕ για κάλυψη αναγκών μέχρι την πλήρωση μόνιμων θέσεων.

 

(1) Σημειώνονται τα εξής:

1.1 Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων, διάρκειας 6 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης, επιπλέον 4 μηνών εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτουμένοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς.

1.2 Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που θα προσληφθούν δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι μόνιμες θέσεις πληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

1.3 Κάθε εργοδοτουμένος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους υπαλλήλους του ΚΥΠΕ.

 

(2) Απαιτούμενα Προσόντα:

2.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2.2 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

2.4 Διετής τουλάχιστον πείρα σχετικά με τα καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

2.5 Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπ. Παιδείας στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό.

2.6 Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

(3) Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 10 – 20

(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από τον βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 16 θα δοθούν 16 μόρια)

2. Εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο (5) πιο κάτω 1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα δυο έτη
3. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν (μόνο για ένα ακαδημαϊκό τίτλο) 4
4. Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης (μόνο για ένα ακαδημαϊκό τίτλο) 2

 

(4) Σημειώσεις:

4.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α Επιπρόσθετη εργασιακή πείρα, πέραν της διετούς που καθορίζεται στην παράγραφο (3)2. των κριτηρίων αξιολόγησης πιο πάνω Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα.
Β Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία (3)3.-4. πιο πάνω. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ.ο.κ.
Γ Ημερομηνία γέννησης. Προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

4.2 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4.3 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καταγράφονται στην παράγραφο (5) πιο κάτω. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

4.4 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

4.5 Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

 

(5) Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα:

Καθήκοντα και ευθύνες:

5.1 Παραλαμβάνει και πληκτρολογεί ή μεταφέρει σε ηλεκτρονική μορφή στο ειδησεογραφικό σύστημα του ΚΥΠΕ ειδήσεις/ ανταποκρίσεις/ ανακοινώσεις Τύπου/πληροφορίες/φωτογραφίες/οπτικοακουστικό υλικό ή άλλο ειδησεογραφικού περιεχομένου υλικό καθώς και γραφικές απεικονίσεις.

5.2 Παραλαμβάνει και καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή στη φωτογραφική υπηρεσία του ΚΥΠΕ φωτογραφίες ειδησεογραφικού περιεχομένου μαζί με τις σχετικές λεζάντες και τα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά.

5.3 Ενημερώνει ειδικά τμήματα της ιστοσελίδας του ΚΥΠΕ στο διαδίκτυο καταχωρώντας σε ηλεκτρονική μορφή ειδήσεις, χρήσιμες πληροφορίες, ανασκοπήσεις, ανακοινώσεις Τύπου, τράπεζες δεδομένων καθώς και άλλα κείμενα, φωτογραφίες και άλλο υλικό ειδησεογραφικού περιεχομένου.

5.4 Ετοιμάζει και καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων του ΚΥΠΕ το ημερολόγιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, δελτία καιρού, δελτία χρηματιστηρίου, δελτία τιμών συναλλάγματος και άλλα παρόμοια δελτία.

5.5 Παρακολουθεί, παραλαμβάνει, διανέμει, αποστέλλει και αρχειοθετεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΥΠΕ.

5.6 Αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τις ειδήσεις, φωτογραφίες και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΥΠΕ στους συνδρομητές, συνεργάτες και άλλους αποδέκτες.

5.7 Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΥΠΕ.

5.8 Βοηθά στην τήρηση ή/και αναλαμβάνει την τήρηση Αρχείου εγγράφων, ή/και Βιβλιοθήκης, ή/και Μητρώου περιουσιακών στοιχείων του ΚΥΠΕ καθώς και άλλων Μητρώων.

5.9 Πληκτρολογεί στην ελληνική, καθώς και στην αγγλική γλώσσα, με ταχύτητα και ακρίβεια.

5.10 Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων, όπου αυτό χρειάζεται.

5.11 Εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τριας και ιδιαιτέρας γραμματέως.

5.12 Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας/εκδηλώσεων, εντός και εκτός γραφείου, σχετικής με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του ΚΥΠΕ.

5.13 Για την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.

5.14 Βοηθά τον Γραμματειακό Λειτουργό στην άσκηση των καθηκόντων του και όταν του ανατεθεί τον αναπληροί στην απουσία του.

5.15 Δυνατό να του/της ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου Αρχείου εγγράφων.

5.16 Συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και σε άλλες διατμηματικές επιτροπές/ομάδες, στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.

5.17 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τους προϊσταμένους του/της.

 

(6) Η φύση των καθηκόντων της θέσης συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΥΠΕ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

(7) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

(8) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΚΥΠΕ (www.cna.org.cy)

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο ΚΥΠΕ και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο αιτήσεων στα Γραφεία του ΚΥΠΕ στη Λεωφ. Γλαύκου Κληρίδη 21, Κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:45 – 14:45, είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση ΚΥΠΕ, Τ.Κ. 23947, 1687 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2) στο ΚΥΠΕ».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 14:45. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 14:45 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

(9) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(10) Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

(11) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22556012.

Apply for this job