Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα – Θέση Γραμματέα 301 views

Job Overview

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γραμματέα. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8, Α10 και Α11. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Κοινοτικού Συμβουλίου.
(2) Μεριμνά για:
(α) Την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων˙
(β) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών˙
(γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων˙
(δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
(3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών τμημάτων/ υπηρεσιών.
(4) Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών τους.
Συνεργάζεται με άλλες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίλυση κοινών προβλημάτων.
(5) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Σημείωση: Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας της εβδομάδας.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμα προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at-Law), Οικονομικά, Εμπορικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
(Σημ. : Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος » καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους
i. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
ii. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Excel, Word).

Γ. Σημειώσεις:
(1) Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο (Ν. 6(1)/1998).
(2) Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα πρέπει να επιτύχει σε εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς που διέπουν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Κοινοτικών Συμβουλίων μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό του.
(3) Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας ο υπάλληλος θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα.

Δ. Άλλες Προϋποθέσεις διορισμού:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών (ΚΔΠ 278/2002) που υιοθετήθηκαν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα κανένα πρόσωπο δε διορίζεται εκτός εάν:
(1) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Συμπλήρωσε την ηλικία των (17) δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
(3) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του.
(4) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει διορισμός.
(5) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.
(6) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από οποιοδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δίκαιου για πειθαρχικό παράπτωμα.
(7) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Ε. Αιτητές με Αναπηρίες:
Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους αιτητές να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και πείρα ή/και την αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που αφορούν τα θέματα αυτά.

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων:
(1) Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευθούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lythrodontas.org).
(2) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22542888.
(3) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Προέδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ.
(4) Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Apply for this job