ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 112 views

Job Overview

Προσόντα

• Μέλος επαγγελματικού συνδέσμου ACCA/ACA και μέλος του ΣΕΛΚ (η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος φορολογικών θεμάτων π.χ. ADIT, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)
• Επτά ή περισσότερα χρόνια πείρας σε παρόμοια θέση σε ελεγκτικό οίκο στην Κύπρο
• Άριστη γνώση των προνοιών των νομοθεσιών και εγκυκλίων περί άμεσης φορολογίας
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης τμήματος

Καθήκοντα

• Εποπτεία του φορολογικού τμήματος
• Έλεγχος προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος
• Χειρισμός φορολογικών υποθέσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πελάτες
• Ετοιμασία ενημερωτικών εγκυκλίων και παρουσιάσεων προς το προσωπικό και το πελατολόγιο του οίκου
• Τήρηση φορολογικού αρχείου

Ωράριο Πενθήμερη εργασία με δύο απογεύματα ελεύθερα (Τετάρτη και Παρασκευή)

Απολαβές και ωφελήματα Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικός βασικός μισθός και ετήσιο φιλοδώρημα με την επίτευξη των στόχων του τμήματος

Συμμετοχή σε σχέδιο συνταξιοδότησης του γραφείου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στον Διευθύνων Σύμβουλο του οίκου μέχρι τις 31 Μαΐου 2023, μέσω e-mail: csc@cschristodoulou.com

Συστάσεις απαραίτητες – Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν ως άκρως εμπιστευτικές –

Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα πιο πάνω προσόντα δεν θα εξετάζονται.

 

 

Apply for this job