Κενές Θέσεις στην Αστυνομία για Ειδικούς Αστυνομικούς 233 views

Job Overview

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες) για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών. Οι θέσεις είναι πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α1: €15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511, 15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183, Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 και Α5(ii): €16.196 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2022, Νόμου 56 (II) του 2021, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στις €13.546. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης.

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

1. Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 01.01.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση.

2.   Έκτακτων υπαλλήλων ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας), οι οποίοι είτε προσλήφθηκαν πριν την 01.01.2012, είτε προσλήφθηκαν μετά την 01.01.2012, και απασχολήθηκαν συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζονται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,

3.   Έκτακτων υπαλλήλων ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση, και, είτε είχαν προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχαν προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχουν ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,

4.    Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1η Ιανουάριου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.

5.    Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και

6. Μόνιμου ή έκτακτου ή ωρομίσθιου προσωπικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, καθώς και έκτακτου προσωπικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνεται σε έκτακτη βάση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί ή προσληφθεί πριν την 01.01.2012 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

Νοείται ότι η υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.

 

2.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αυτά αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(Ι)/2004), στους περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, στις Αστυνομικές Διατάξεις και σε άλλες Νομοθεσίες που αναθέτουν καθήκοντα στην Αστυνομία.

3.  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

 • (1)   Η πρόσληψη στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τους υποψήφιους Ειδικούς Αστυνομικούς.
 • (2)      (α) Η πρόσληψη θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ειδικοί Αστυνομικοί θα τελούν υπό δοκιμασία.

(β) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε Ειδικού Αστυνομικού, που δεν έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση που προνοείται στον Κανονισμό 9 των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004) και που κατά τη γνώμη του δεν θα εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του Ειδικού Αστυνομικού. Πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, τουλάχιστον πέντε εβδομάδες προηγουμένως, ο Αρχηγός δίδει στον Ειδικό Αστυνομικό, ειδοποίηση της πρόθεσης για τερματισμό του διορισμού του, η οποία περιέχει τους λόγους τερματισμού και να τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον του τερματισμού του διορισμού. Με βάση τις παραστάσεις αυτές ο Αρχηγός μπορεί να αποφασίσει είτε την απόλυση είτε την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου για ακόμη ένα χρόνο. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνετε» μέχρι ένα χρόνο από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.

(γ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Ειδικός Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Ειδικός Αστυνομικός και η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στις Εβδομαδιαίες Διαταγές.

 • (3) Οι επιλεγόμενοι για πρόσληψη στην Αστυνομία ως Ειδικοί Αστυνομικοί, θα παρακολουθήσουν γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, όχι μικρότερης των τριών μηνών.

 

4.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Αστυνομία ως Ειδικοί Αστυνομικοί πρέπει:-

 • (1)     Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • (2)    Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 • (3)    Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • (4)    Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος2).
 • (5)    Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Οι υποψήφιοι, να υποβάλουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α’» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές και που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό, εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται.

Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :-

 • (1)    Να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 216/2004), και να έχουν συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευθούν, όπως προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισμούς.

 • (2)    Να επιτύχουν σε ψυχομετρικές εξετάσεις, (α) γνωστικών ικανοτήτων και (β) προσωπικότητας. Η ετοιμασία και βαθμολόγηση των ψυχομετρικών εξετάσεων, θα ανατεθούν σε κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

Για τη δοκιμασία γνωστικών ικανοτήτων, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελέσει βαθμολογία καθ’ εκάστου υποψηφίου ίση ή μεγαλύτερη του μέσου όρου μείον μιας μονάδας τυπικής απόκλισης (-1.00) των βαθμών του συνόλου των εξεταζόμενων υποψηφίων.

Για τη δοκιμασία προσωπικότητας, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελόσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.

Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων θα δημοσιευθούν στην επίσημη Ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy).

 • (3)    Να επιτύχουν σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, θα πραγματοποιείται και ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό.

Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση, πέραν από αυτής που θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι, για να επιτραπεί σε υποψήφιους να συμμετάσχουν στα αθλητικά γυμναστικά αγωνίσματα, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση, όπως το Συμβούλιο Προσλήψεων, θα καθορίσει.

 • (4)    Να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα, για να εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους. Η πιστοποίηση αυτή θα γίνεται μετά από σχετικές εξετάσεις, από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό. Τα πιο πάνω, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται στις εξετάσεις αυτές, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας Κύπρου.

 • (5)    Να υποβληθούν σε Έλεγχο Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών (Narcotest), με αρνητικό αποτέλεσμα. Ο έλεγχος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλονται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν προσληφθούν, και σε περίπτωση άρνησής τους να παράσχουν για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή τους για πρόσληψη απορρίπτεται και το όνομά τους διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και ικανοποιούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες τους στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες, που πιθανόν να απαιτηθούν, αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή τους εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά την πρόσληψή τους στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για πρόσληψη, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

Διευκρινίζεται ότι, το Συμβούλιο Προσλήψεων θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο οι υποψήφιοι, κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση.

Τονίζεται ότι, υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε εξέταση / δοκιμασία / μέτρηση, ή δεν παρουσιαστούν στον καθορισμένο τόπο και χρόνο για οποιαδήποτε εξέταση / δοκιμασία / μέτρηση, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Να σημειωθεί ότι, η σειρά διεξαγωγής των υπόλοιπων εξετάσεων, στις οποίες οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση και στις ψυχομετρικές εξετάσεις απαιτείται να υποβληθούν, καθορίζεται από το Συμβούλιο Προσλήψεων.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην όλη διαδικασία πρόσληψης θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους, σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία πρόσληψης.

Σημειώνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία πρόσληψης, θα έχουν επίσης όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιτύχει σε προγενέστερες γραπτές εξετάσεις για τη θέση Ειδικού Αστυνομικού, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα δύο (2) τελευταία χρόνια, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών, αφορούν τις προκηρύξεις με αριθμό 5247/1055 και 5350/369, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 04/12/2020 και 29/10/2021, αντίστοιχα.

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και να καταβάλουν το πιο πάνω τέλος. Νοείται επίσης, ότι οι εν λόγω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να μην παρακαθίσουν στις γραπτές εξετάσεις που αφορούν την παρούσα διαδικασία πρόσληψης, αλλά θα υποβληθούν σε όλες τις υπόλοιπες δοκιμασίες αξιολόγησης. Σε περίπτωση που επιλέξουν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της παρούσας διαδικασίας πρόσληψης, η επιτυχία τους σε προγενέστερες εξετάσεις, εντός των δύο προηγούμενων χρόνων, παύει να ισχύει.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α συμμετείχε και στις δύο προαναφερόμενες διαδικασίες πρόσληψης (5247/1055 και 5350/369), θα λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία που πέτυχε στις γραπτές εξετάσεις.

Μετά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει την επιτυχία τους στις γραπτές εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να παρακαθίσουν εκ νέου στις γραπτές εξετάσεις της παρούσας διαδικασίας, να ενημερώσουν γραπτώς το Γραφείο Προσλήψεων Αστυνομίας Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση policeacademy. recruit@gmail.com

 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/01/2023.

 

8. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 • (1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α. (α) Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης.

(β) Στοιχεία Αριθμητικής: Διαιρετότητα. Δυνάμεις ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κλασματικοί αριθμοί, ιδιότητες και πράξεις. Τροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και αντιστρόφως. Προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Λόγοι και αναλογίες. Ποσά ευθέως ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Σχέδιο υπό κλίμακα και σχετικά προβλήματα. Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών. Προβλήματα κινήσεως. Σημείωση: Τα προβλήματα λύονται είτε με πρακτική αριθμητική είτε με άλγεβρα (εξισώσεις ή συστήματα).

Β. Στοιχεία Γεωμετρίας: Πυθαγόρειο θεώρημα. Περίμετρος και εμβαδόν των ευθυγράμμων σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο). Εμβαδόν και περίμετρος κύκλου. Εμβαδά και όγκοι του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου και του κυλίνδρου.

Γ. Στοιχεία Τριγωνομετρίας: Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Χρήση τριγωνομετρικών αριθμών για επίλυση προβλημάτων. (Οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών θα δίνονται).

Δ. Στοιχεία Συνδυαστικής: Ορισμός του ν! Εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση προβλημάτων. Υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των διατάξεων ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ και των συνδυασμών ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

Ε. Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης, δυνατά αποτελέσματα πειράματος, ενδεχόμενο, πράξεις με ενδεχόμενα, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο, συμπληρωματικά ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Υπολογισμός της πιθανότητας ενδεχομένου. Χρήση των ιδιοτήτων 0≤P(A)≤1, P(Ω)=1, P(∅)=0, P(A’)=1-P(A), P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B), και P(A-B)=P(A) – P(A∩B).

ΣΤ. Στοιχεία Στατιστικής: (α) Βασικές έννοιες: Πληθυσμός, άτομο, δείγμα, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική και ποιοτική μεταβλητή, (β) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, πίνακας κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, (γ) Ομαδοποίηση παρατηρήσεων, (δ) Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων συχνοτήτων: Ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και ιστόγραμμα, (ε) Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

Σημειώσεις:

 • 1. Το επισυναπτόμενο τυπολόγιο δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αντίγραφο του τυπολογίου θα δοθεί στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα κατά την έναρξη της εξέτασης.
 • 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.
 • 3. Μεταξύ των ερωτήσεων ενδέχεται να υπάρχουν και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

(2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α. Έκθεση Ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος

β. Κείμενο/α για κατανόηση: πεζό/ά κείμενο/α τύπου δοκιμίου, άρθρου, επιφυλλίδας κ.ά. με ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συντάξουν περίληψη, της οποίας η ακριβής έκταση θα ορίζεται στο δοκίμιο και θα κυμαίνεται μεταξύ 100-150 λέξεων. Επιπλέον, θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν επιχειρήματα, προβληματισμούς και ιδέες που εντοπίζονται στο/α κείμενο/α. Θα ελέγχεται η ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, ανάπτυξης και επαναδιατύπωσης ιδεών.

γ. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γλωσσικές ασκήσεις του τύπου: συνώνυμα, αντώνυμα, ετυμολογία, παραγωγή, σύνθεση, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, αντωνυμιών, μετοχών, κλίση ρημάτων (χρόνοι, εγκλίσεις, φωνές), παραθετικά, ορθογραφία λέξεων, λόγιες λέξεις/φράσεις, σχηματισμός προτάσεων με συγκεκριμένες λέξεις, διόρθωση προτάσεων/κειμένου, συμπλήρωση κειμένου κ.ά.

 

(3) ΑΓΓΛΙΚΑ

α. Έκθεση Ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος.

β. Κείμενο/α για κατανόηση. Τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού και/ή κλειστού τύπου, σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου «σωστό – λάθος – δεν αναφέρεται» (True, False, Not Given), συμπλήρωση λέξεων/φράσεων κ.ά.

γ. Γλώσσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά, Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις / κείμενο, παραγωγή λέξεων.

 

(4) ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

α. Επικαιρότητα

β. Ιστορία της Κύπρου

γ. Ιστορία της Ελλάδας (από το 1453 μ.Χ. μέχρι σήμερα)

δ.   Γεωγραφία της Κύπρου

ε.   Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί

στ. Διάρθρωση του κράτους (Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Αξιωματούχοι του Κράτους, Πολιτειακοί Θεσμοί)

ζ. Τρόπος σκέψης

Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά θέμα.

 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματος τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται οποιαδήποτε πίστωση επιπρόσθετων μονάδων.

 

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1)  Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 216/2004) και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις».

(2)  Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking).

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού.

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο (link) https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

(3)  Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Δευτέρα, 31/10/2022 και ώρα 09:00, η οποία εκπνέει τη Παρασκευή, 16/12/2022 και ώρα 14:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(4)  Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

(α) Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.

(β) Εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας, ότι υποψήφιοι δεν πληρούν οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες αξιολόγησης.

(γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω, σε κανένα υποψήφιο θα επιστρέφονται τα τέλη που κατέβαλε, κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Apply for this job