Θέσεις εργασίας στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 263 views

Job Overview

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου καθορισμένης διάρκειας για έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Ταμεία:

 

Κατηγορία Α: Θέσεις για απασχόληση σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Α1: Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Κλ. Α9-Α11-Α12)

Α2: Ένας (1) Μηχανικός Πληροφορικής (Κλ. Α8-Α10-Α11)

A3: Ένας (1)Τεχνικός Μηχανικού ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8)

 

Κατηγορία Β: Θέσεις για απασχόληση σε έργα του Ταμείου Συνοχής

Β1: Ένας (Ι)Τεχνικός Μηχανικού ειδικότητας Ηλεκτρολογίας (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8)

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας. Οι επιτυχόντες, πριν υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα συγχρηματοδοτηθούν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου ή συνδυασμού έργων για τα οποία θα προσληφθεί έκαστος εργοδοτούμενος, εφόσον κατά την αξιολόγησή του κριθεί επαρκής και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Η μέγιστη διάρκεια εργοδότησης των θέσεων της Κατηγορίας Α δεν θα ξεπερνά τις 30/6/2026 που είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ για τις θέσεις της Κατηγορίας Β δεν θα ξεπερνά τις 31/12/2029 που είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγησή του κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 – email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην απαιτούμενη εξειδικευμένη κατεύθυνση. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Τα έργα στα οποία θα απασχοληθούν οι εργοδοτούμενοι, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης ανά κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής:

 

Α1. ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:

(I) Εγκατάσταση συνδεδεμένου δικτύου Φωτοβολταϊκών Ενεργειακών Συστημάτων σε Σταθμούς Επεξεργασίας και Άντλησης Νερού (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: 2,5 έτη)

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Γενικά καθήκοντα κι ευθύνες:

(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για ηλεκτρολογικής ηλεκτρονικής και μηχανολογικής φύσεως εργασίες.

(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.

(iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(ν) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχα-νολογικών εγκαταστάσεων σε υδατικά έργα.

(vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντά του ανατεθούν.

 

Ειδικά καθήκοντα κι ευθύνες για το Έργο:

(i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

(ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

(iii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική ή Ηλεκτρονική Μηχανική.

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100 -110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ. μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 20 Φεβρουάριου 2023. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Κατηγορίας Α1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1-10 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) σε θέματα συναφή με τα απαιτούμε να προσόντα της θέσης:

(μελέτη ή επίβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού)

2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) σε θέματα συναφή με τα απαι-τούμενα προσόντα της θέσης:

(μελέτη ή/και επίβλεψη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος που έχει ολοκληρωθεί τα τελευταία 10 χρόνια)

2-16 2 μονάδες για κάθε 200kW εγκατεστημένης ισχύος. Η ισχύς θα υπολογίζεται αθροιστικά με ανώτατο όριο τα 1600kW.

(Σημειώνεται πως αν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα σύστημα άνω των 200kW δεν θα δίνεται μοριοδότηση, ενώ τα συστήματα κάτω των 100kW ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 40

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων της ειδικής πείρας (Γ).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

 

 

Α2. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:

(i) Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: μέχρι 30/6/2026).

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Ανάλυση απαιτήσεων, εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων για αποθήκευση μεγάλων δεδομένων (big data), εφαρμογές για την ανάλυση και απεικόνισή τους και διεπαφές (API’s) για σύνδεση με άλλα συστήματα.

(ii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(iii) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(iv) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.

(ν) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανική της Πληροφορικής (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

(ν) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα καθώς και πείρα στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.

(vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (II) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100 -110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 20 Φεβρουάριου 2023. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας Α2: ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κ1 Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης 2 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κ2 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) στη διαχείριση συγχρηματοδοτού-μενων έργων και προγραμμάτων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1-10 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε χρόνια.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) σε θέματα συναφή με τα απαιτούμε να προσόντα της θέσης:

(μελέτη, σχεδιασμός, εφαρμογή, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής).

2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Γ) σε θέματα συναφή με τα απαιτούμε να προσόντα της θέσης:

(ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων για αποθήκευση «μεγάλων δεδομένων» (big data), εφαρμογές για την ανάλυση και απεικόνιση τους και διεπαφές ((API’s) για σύνδεση με άλλα συστήματα.

2-16 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 40

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Γ).

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

 

A3. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

 

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:

(i) Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύ-ξεως Υδάτων (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: μέχρι 30/6/2026).

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Ανάλυση απαιτήσεων, εκπόνηση μελέτης και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε υδατικά έργα.

(ii) Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για αισθητήρες και συστήματα τηλεπικοινωνιών.

(iii) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(iv) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(ν) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Δίπλωμα αναγωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία ή στην Ηλεκτρονική.

(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iii) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

(iv) Πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.

(ν) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ. 1: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημ. 2: Όσοι δεν είναι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών αλλά είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου (περιλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού τίτλου) σε σπουδές αντίστοιχες αυτών που περιγράφονται στο 3(ί), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100 -110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 20 Φεβρουάριου 2023. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας A3: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κ1 Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική 5 Εφάπαξ μοριοδότηση.
Κ2 Πανεπιστημιακός τίτλος (περιλαμβανομένου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική ή Ηλεκτρονική Μηχανική 7 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού τίτλου δενλαμβάνεται υπόψη.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) σε θέματα συναφή με τα απαι-τούμενα προσόντα της θέσης: (μελέτη ή επίβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υδατικά έργα, όπως σε διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιοστάσια, σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων και όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης). 2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) σε θέματα συναφή με τα απαι-τούμενα προσόντα της θέσης:

(ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας τεχνικών προδιαγραφών για αισθητήρες και συστήματα τηλεπικοινωνιών).

2-16 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 40

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου.

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

(γ) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

 

Β1. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

1. Έργα τακτής προθεσμίας στα οποία θα απασχοληθεί ο εργοδοτούμενος:

(i) Οριζόντια σε όλα τα έργα που είτε ολοκληρώνονται στην ΠΠ 2014-2020 είτε στην ΠΠ 2021-2027 (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης: μέχρι 31/12/2029).

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(i) Βοηθά στην εκπόνηση σχεδίων και μελετών για την κατασκευή έργων υδατικής ανάπτυξης, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

(ii) Βοηθά στην εκπόνηση δελτίων ποσοτήτων, τεχνικών όρων, εκτιμήσεων και κοστολογήσεων των προαναφε-ρόμενων έργων.

(iii) Βοηθά στον έλεγχο της κατασκευής και εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.

(iv) Χρησιμοποιεί μηχανογραφικό εξοπλισμό, εκσυγχρονισμένα λογισμικά προγράμματα και δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(ν) Βοηθά στη συλλογή δεδομένων για νέα έργα και ετοιμασία προγραμμάτων και εκθέσεων προόδου τεχνικών έργων.

(vi) Βοηθά στην ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με προσφορές.

(vii) Βοηθά στην παραλαβή εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και έργων καθώς επίσης και τον έλεγχο, εποπτεία και επίβλεψη εκτέλεσης ή/και συντήρησης εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων.

(viii)Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(ix) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(x) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Δίπλωμα αναγωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία ή στην Ηλεκτρονική.

(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(iii) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

(iv) Πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη συναφής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα και θα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στην παράγραφο 6.

(ν) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ. 1: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (!) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (Η) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημ. 2: Όσοι δεν είναι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών αλλά είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου (περιλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού τίτλου) σε σπουδές αντίστοιχες αυτών που περιγράφονται στο 3(ί), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100 -110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον Ιο όροφο στο Γραφείο αρ. Α109 της κας Μιράντας Αυγουστή, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 20 Φεβρουάριου 2023. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας Β1: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

6. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΙ Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική 5 Εφάπαξ μοριοδότηση.
Κ2 Πανεπιστημιακός τίτλος (περιλαμβανομένου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική ή Ηλεκτρονική Μηχανική 7 Εφάπαξ μοριοδότηση. Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού τίτλου δενλαμβάνεται υπόψη.
Κ3 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Α) σε θέματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: (μελέτη ή επίβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υδατικά έργα, όπως σε διυλιστήρια, αφαλατώσεις, αντλιοστάσια, σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, εξωτερικά υδραγωγεία, δίκτυα αποχετεύσεων και όμβριων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης). 2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.
Κ4 Ειδική μεταπτυχιακή πείρα (Β) στη μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής ή διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2-16 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τέσσερα χρόνια.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 40

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου.

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Α).

(γ) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας (Β).

Apply for this job