Ζητούνται Μηχανικοί για δοκιμαστική εφαρμογή διαδικτυακής εφαρμογής για αιτήσεις σύνδεσης φ/β και άλλων φορτίων στο δίκτυο ΑΗΚ και υποστήριξη χρηστών. 275 views

Job Overview

Η ΑΗΚ έχει αναπτύξει διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή αίτησης και διαχείρισης αίτησης σύνδεσης φ/β και άλλων φορτίων στο δίκτυο. Πριν δοθεί σε χρήση η εφαρμογή, θα τεθεί σε έλεγχο και δοκιμαστική λειτουργία.  Για να δοθεί το συντομότερο δυνατόν η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής σε δημόσια χρήση και για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νέου συστήματος, το ΕΤΕΚ αποδέχθηκε να βοηθήσει την ΑΗΚ, αναλαμβάνοντας να εργοδοτήσει για καθορισμένο χρόνο νέους και άνεργους επιστήμονες μηχανικούς, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην ΑΗΚ και θα εργαστούν για το σκοπό αυτό. Οι νέοι επιστήμονες, αφού τύχουν ταχύρρυθμης εκπαίδευσης από την ΑΗΚ θα τοποθετηθούν στα επαρχιακά της γραφεία και θα προσφέρουν υπηρεσίες δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος, κατά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής,  υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης χρηστών (helpdesk) καθώς και υπηρεσίες επίλυσης μικρό-προβλημάτων (basic troubleshooting).

*Τα πρόσωπα που θα εργοδοτηθούν θα τύχουν βασικής και ειδικής εκπαίδευσης από την ΑΗΚ πριν αναλάβουν καθήκοντα. Την πρώτη εβδομάδα, η εκπαίδευση θα γίνει στη Λευκωσία και θα παρέχεται από την ΑΗΚ μεταφορικό μέσο για όσους διαμένουν εκτός Λευκωσίας.

Διάρκεια Εργοδότησης, έναρξη εργοδότησης και ωράριο εργασίας

Τέσσερις μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη ένα μήνα, εάν το ζητήσει η ΑΗΚ

Επιθυμητή έναρξη εργοδότησης: Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023

Ωράριο εργασίας: το εκάστοτε ωράριο του γραφειακού προσωπικού της ΑΗΚ

 

Μισθός

Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός : 1.000 ευρώ (ΔΕΝ ΠΡΟΝΟΕΙΤΑΙ 13ος μισθός)

Διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά. Θα γίνεται επιλογή ή ανάλογα διαδοχικές κληρώσεις μεταξύ ομάδων οι οποίες πληρούν τα κριτήρια μέχρι την εξάντληση των θέσεων.

Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η  θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά, να υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά και να δηλώσει μέχρι 2 επαρχίες επιλογής με σειρά προτίμησης. Σχετικά δικαιολογητικά και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν / δηλωθούν :

  • Αντίγραφο ταυτότητας (υποχρεωτικά)
  • Αυτοδήλωση ότι έχει ικανοποιητικές γνώσεις η/υ (WINDOWs, MSWORD και OUTLOOK) (υποχρεωτικά)
  • Βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος (προαιρετικά)
  • Δήλωση μέχρι 2 επαρχίες με σειρά προτίμησης (υποχρεωτικά)

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, εδώ.

Η υποβολή αίτησης γίνεται εδώ

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023.

Apply for this job