Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) – Πλήρωση της θέσης Διευθυντή 217 views

Job Overview

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρωση της θέσης Διευθυντή σύμφωνα με τον Νόμο. Μισθοδοτική Κλίμακα E14(ii) (αντίστοιχη της μισθοδοτικής κλίμακας Al4(ii) που ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία).

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

– Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου και για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου.

– Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου και την υποβολή τους στη Διοικούσα Επιτροπή και στο Γενικό Συμβούλιο.

– Συμβουλεύει και βοηθά τη Διοικούσα Επιτροπή πάνω σε θέματα πολιτικής και προγραμματισμού, τηρεί ενήμερη τη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά με αποφάσεις ή γεγονότα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή τα προγράμματα και άλλες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

– Υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή εισηγήσεις που αφορούν την ανάπτυξη των εργασιών και δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του.

– Συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με επιστημονικά σώματα στην Κύπρο και το εξωτερικό και τη δημιουργία επωφελών σχέσεων μαζί τους.

– Συνοδεύει τον Πρόεδρο και τα μέλη των οργάνων του Επιμελητηρίου, όποτε του ζητηθεί, σε επαφές με Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής και τις αρμόδιες αρχές της κυβέρνησης και λαμβάνει μέρος σε αποστολές και συνέδρια στο εξωτερικό όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

– Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου και το ευρύ κοινό όταν του ζητηθεί από τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες του ΕΤΕΚ.

– Συμμετέχει στις συνεδρίες του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής, βοηθά στην οργάνωση των συνεδριάσεων και επιβλέπει τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών.

– Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

– Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, όπως καθορίζεται στον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

– Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.

– Δεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

– Καλή γνώση των θεμάτων της μηχανικής επιστήμης της Κύπρου.

– Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Οικονομικά ή στα Νομικά ή στη Δημόσια Διοίκηση ή σε άλλο σχετικό κλάδο, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Για το Έντυπο Αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.etek.org.cy) στην ενότητα «Ενημέρωση – Θέσεις Εργασίας/Διαγωνισμοί» όπου είναι αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 10.2.2023, στο ειδικό έντυπο αίτησης του ΕΤΕΚ είτε σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Διευθυντή» με συστημένη επιστολή είτε στα Γραφεία του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση Τ.Θ.21826, 1513 Λευκωσία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση cyprus@etek.org.cy, και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης όπως προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτητές θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΤΕΚ Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, τηλ. 22877644 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Apply for this job