Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας – 2 θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 223 views

Job Overview

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: A2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544. Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907. Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
1. Σύμφωνα με οδηγίες –
(α) Βοηθά στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (δακτυλογράφηση και τήρηση αρχείου) και λογιστικών καθηκόντων ή/και στην εκτέλεση γενικών τεχνικών καθηκόντων που δε συνεπάγονται ειδικές γνώσεις,
(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων,
(γ) Παραλαμβάνει και καταχωρεί την αλληλογραφία της Αρχής,
(δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου χρειάζεται,
(ε) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται,
(στ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις,
(ζ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως,
(η) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής,
(θ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
(ι) Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου.
2. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
2. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving Licence) στις ακόλουθες τέσσερις υποχρεωτικές ενότητες: Computing Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(1) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, το προσωπικό θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα και μετεκπαιδεύσεις σχετικά με τα καθήκοντά του.
(2) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση. Ειδικότερα, οι πιο πάνω θέσεις διέπονται από τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμων του 1998 έως 2018. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους αργότερα.
(3) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με τον τριπλάσιο αριθμό των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
(4) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Αρχή εκτός εάν-
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση η οποία συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους,
(β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές:
i. Νοείται ότι, εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό παραπέμπεται από το Συμβούλιο σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί. το εν λόγω ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται από αυτόν.
ii. Νοείται περαιτέρω ότι, πολίτης της Δημοκρατίας που έχει απαλλαγεί νομίμως από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο οποίο εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές του, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου,
(γ) κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,
(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(στ) πιστοποιείται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση.

5. Υποβολή Αιτήσεων
(1) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.
(2) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής με τίτλο «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα της Αρχής ακολουθώντας τον σύνδεσμο www.neha.gov.cy
(3) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση chair@neha.gov.cy , με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου», το αργότερο μέχρι τις 07/04/2023 και ώρα 2:00 μ.μ.
(4) Στην αίτηση επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για την προηγούμενη πείρα.
(5) Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Μόνο εμπρόθεσμες και δεόντως συμπληρωμένες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων.
(6) Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.
(7) Σημειώνεται ότι η Αρχή θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, είναι απαραίτητο όπως κάθε υποψήφιος συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην «Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας».
(8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Αρχή, στo τηλέφωνο 22605576.

Apply for this job