Δικαστική Υπηρεσία – 2 θέσεις Πρόεδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου 255 views

Job Overview

1. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δύο (2) θέσεις Πρόεδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, οι οποίες αναμένεται να κενωθούν.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του, μέχρι τη 10η Φεβρουάριου 2023, συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές.

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι δικηγόρος και, εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου.

3. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, οι υποψήφιοι για τη θέση Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου, Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή μέχρι τη 10η Φεβρουάριου 2023, συνοδευόμενη από:

α) Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού τους έργου.

β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, που έχουν εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύουν τις τρεις που οι ίδιοι κρίνουν ως τις πλέον σημαντικές.

4. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του 1990 (Ν. 23/1990), ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου, εκτός εάν κατέχει τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου. Επιπλέον, στο εδάφιο (2) του άρθρου 5, προνοείται ότι για τον διορισμό δικαστή, απαιτείται επιπρόσθετα, ευρεία γνώση σε θέματα οικογενειακού δικαίου ή αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Apply for this job