ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟ 158 views

Job Overview

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ

ΜΑΡΑΘΟΚΟΣΜΟΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διευθύνοντος Προσώπου με σύμβαση στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας  «Μαραθόκοσμος», ο οποίος στεγάζεται στον Καλοπαναγιώτη.

Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός θα ανέρχεται μέχρι € 18,750.55  (ανώτατο ποσό), συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Το Διευθύνον Πρόσωπο να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τη φροντίδα και την ψυχοκοινωνική και πνευματική αγωγή του παιδιού (βρεφοκομία, παιδοκομία ή στα παιδαγωγικά).
  2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  3. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.
  4. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές βεβαιώσεις εργοδότησης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
  5. Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, δημιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου στην ίδια διεύθυνση, με συστημένη επιστολή στην οποία να αναγράφεται  η ημερομηνία αποστολής και η ένδειξη: ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ “ΜΑΡΑΘΟΚΟΣΜΟΥ”. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com,  με το ίδιο θέμα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 12.30.

Apply for this job