Διευθυντής Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων – Χρηματοοικονομικός Οργανισμός – Λευκωσία, Κύπρος 226 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας, Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στην Κύπρο, αναζητούμε για εργοδότηση Διευθυντή Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων στη Λευκωσία με σύμβαση διάρκειας δύο(2) χρόνων.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση, επίβλεψη, συντονισμός των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των  στρατηγικών αποφάσεων.
 • Παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων της Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων καθώς και της Υπηρεσίας Τεχνολογίας, βάσει της στρατηγικής που έχει καθοριστεί από την οικεία Διεύθυνση, λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • Ευθύνη εφαρμογής Πολιτικών/Διαδικασιών/Εντύπων/Μεθοδολογίας και Νομοθεσιών/Οδηγιών της ΚΤΚ σε όλα τα έργα στα οποία η οικεία Υπηρεσία έχει ρόλο συντονιστή ή/και υπεύθυνου.
 • Ευθύνη καθορισμού προτεραιοτήτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Οργανισμού.
 • Ευθύνη παρακολούθησης της ποιότητας εργασίας καθώς και ελέγχου εκπλήρωσης των χρονοδιαγραμμάτων ή/και ορόσημων των διαφόρων παράλληλων έργων.
 • Ευθύνη εισηγήσεων με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων των διαφόρων έργων που πιθανόν να συντρέχουν παράλληλα.
 • Ευθύνη παρακολούθησης των εκθέσεων των Μονάδων Ελέγχου και διασφάλισης της υλοποίησης των εισηγήσεων τους.
 • Ετοιμασία ενημερωτικών αναφορών, εκθέσεων και παρουσιάσεων σε τακτική βάση προς τον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης.
 • Συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Οργανισμού για την υλοποίηση έργων που αφορούν την εισαγωγή νέων ή/και τροποποίηση υφιστάμενων προϊόντων.
 • Συνεργασία με τις Διευθύνσεις / Μονάδες / Υπηρεσίες για τον όσο το δυνατόν καλύτερο συντονισμό των ενεργειών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.
 • Καταμερισμός και σαφής καθορισμός καθηκόντων και χρονοδιαγραμμάτων στους Λειτουργούς της Υπηρεσίας.
 • Παρουσίαση εισηγήσεων και προτάσεων στον Διευθυντή Διεύθυνσης, καθώς και στον Διευθύνων Σύμβουλο αναφορικά με τις πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες που εντοπίζονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και επηρεάζουν την ομαλή διεκπεραίωση των διαφόρων έργων καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο κάθε έργου.
 • Συμβολή στη ροή επικοινωνίας μεταξύ των μελών του προσωπικού της Διεύθυνσης, ώστε να υπάρχει δυναμική ενημέρωση για επιχειρησιακά θέματα και θέματα στοχοθέτησης και απόδοσης.
 • Ευθύνη αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων στον τομέα ευθύνης και αρμοδιότητας του, αναφοράς γεγονότων λειτουργικού κινδύνου, καθορισμού και παρακολούθησης δεικτών κινδύνου, καθορισμού και υλοποίησης σχεδίων δράσης με σκοπό τη διαχείριση / μείωση των κινδύνων, αναφοράς οποιασδήποτε αλλαγής δύναται να επηρεάσει το προφίλ κινδύνου του τομέα ευθύνης του  στα πλαίσια της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων και εξουσιών που θα του ανατεθούν από τον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA / BSc) και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στον τομέα της Διαχείρισης Έργων ή και Πληροφορικής.
 • Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια διευθυντικής εμπειρίας στον τραπεζικό ή άλλο, συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, τομέα.
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων που αφορούν την εφαρμογή μηχανογραφικών συστημάτων θεωρείται απαραίτητη.
 • Εμπειρία στον τραπεζικό σύστημα SOPRA θεωρείται απαραίτητη.
 • Πολύ καλή γνώση της τραπεζικής νομοθεσίας και των σχετικών Οδηγιών / Κανονιστικού Πλαισίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 • Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.
 • Πολύ καλές ηγετικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Πολύ καλές αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου.
 • Δεξιότητες διαχείρισης, υποκίνησης και καθοδήγησης προσωπικού.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 08/12/2022

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job