Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού – Θέση Δημοτικού Γραμματέα 314 views

Job Overview

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ – ΜΕΝΕΟΥ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Διορισμού Δημοτικού Γραμματέα.

1. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι:
Α9: €22.276, €23.351, €24.426, €25.501, €26.576, €27.651, €28.726, €29.801, €30.876.
Α11: €29.684, €30.885, €32.086, €33.287, €34.488, €35.689, €36.890, €38.091, €39.292.
Α13: €39.013, €40.553, €42.093, €43.633, €45.173, €46.713, €48.253.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2.1. Υπεύθυνος έναντι του Δημάρχου για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία, και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.
2.2. Περαιτέρω είναι υπεύθυνος για:
2.2.1. την εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
2.2.2. την εξέταση των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους ανάλογα με την περίπτωση.
2.2.3. την τήρηση και φύλαξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διεκπεραίωση των αποφάσεών του, και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
2.2.4. την ετοιμασία του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών.
2.2.5. την παροχή συμβουλών προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο για επίλυση διάφορων προβλημάτων και αναγκών του Δήμου και
2.2.6. την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του Δήμου.
2.3. Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.4. Επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού.
2.5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
3.1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister at law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.2. Πενταετής (5) τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
3.3. Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
3.4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
3.5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, και ευθυκρισία.
3.6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορικές εξετάσεις.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

4. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση αρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν μόνο σε προφορική εξέταση, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
5.1. Στους πιο πάνω μισθούς προστίθενται οι οποιεσδήποτε αναδιαρθρώσεις του κρατικού μισθολογίου, γενικές αυξήσεις, εγκρίνονται με σχετική Νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
5.2. Με βάση την εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. 1437 ημερομηνίας 14/09/2011 οι κλίμακες εισδοχής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνεται κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας στο βασικό μισθό, ο Εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης όπως αυτή αναφέρεται στο σχέδιο υπηρεσίας.
Στην παρούσα προκήρυξη οι κλίμακες της θέσης αναγράφονται χωρίς τη μείωση του 10%. Κατά την πλήρωση της θέσης θα εφαρμοστεί η πιο πάνω εγκύκλιος.
5.3. Ο υπάλληλος που θα διοριστεί, θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών τη βδομάδα.
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2017.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού, Κ.Δ.Π. 167/2014 κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:
6.1. Είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
6.2. Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
6.3. Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
6.4. Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.
6.5. Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη δημοτική υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οργανισμό δημόσιου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
6.6. Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος/η για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
7.1. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Δρομολαξιάς – Μενεού, Ελευθερίας 10, Τ.Κ. 7020, Δρομολαξιά – Λάρνακα, ή/και στο τηλέφωνο 24422414, 24422612 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή/και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://el.dromolaxiameneou.com/news
7.2. Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €50,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. πληρωτέο σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα εξέτασης δεν επιστρέφεται. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές.
7.3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, Ελευθερίας 10, Τ.Κ. 7020, Δρομολαξιά – Λάρνακα, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 02/09/2022 και ώρα 14:00.
7.4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων. Τα πρωτότυπα των ακαδημαϊκών προσόντων θα παρουσιασθούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Επίσης, σε σχέση με το απαιτούμενο προσόν στην υποπαράγραφο 3.4 του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές εκτός από το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρέπει να επισυνάψουν και αντίγραφο με τα μαθήματα που περιλαμβάνει ο εν λόγω τίτλος (transcript).
7.5. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζομένους στις ανωτέρω παραγράφους.
7.6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και τη μητρική γλώσσα των αιτητών.
7.7. Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
7.8. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.
7.9. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τους αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
7.10. Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.
7.11. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα αιτιολογικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπόψη.
7.12. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Apply for this job