Γενικός Διευθυντής 245 views

Job Overview

Η ΜΕΦΑΛ Δημόσια Λτδ είναι αποθήκη φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων η οποία συστάθηκε το 1998, εδρεύει στη Λάρνακα και δραστηριοποιείται στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.

Η Εταιρεία δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Καθήκοντα & ευθύνες

 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής και στον καθορισμό στόχων για ανάπτυξη
 • Καθορίζει πολιτικές και διαδικασίες
 • Διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά, παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων και εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης νέων εμπορικών συμφωνιών
 • Παρακολούθηση των απολογιστικών στοιχείων πωλήσεων και των ενδεχόμενων αποκλίσεων και λήψη απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων
 • Συμμετοχή σε επιτροπές της Εταιρείας που άπτονται των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του
 • Αξιολογεί και βελτιώνει τις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις οικονομικές επιδόσεις
 • Επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες
 • Εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται παραγωγικά και εξελίσσονται επαγγελματικά
 • Επιτηρεί την πρόσληψη και την κατάρτιση νέων υπαλλήλων
 • Διευθύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων
 • Εκπονεί τακτικές εκθέσεις για την ανώτερη διοίκηση
 • Οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες κριθούν απαραίτητες από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως γενικός διευθυντής ή σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (οικονομικά, τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, προμήθειες, λειτουργίες, κ.λπ.)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ηγεσία & επικοινωνία, στρατηγική σκέψη, εμπορική αντίληψη
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και διοίκηση με πρακτικό και παραδειγματικό τρόπο
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Απολαβές & ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, περιλαμβανομένου Ταμείου Προνοίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 03/03/2023

δηλώνοντας το όνομα της θέσης, προς:

E-mail: info@libratum.com.cy / Fax: 24366101

Apply for this job