Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου – Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 263 views

Job Overview

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες

Σύμφωνα με οδηγίες:
α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.
β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης.
γ) Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.
ε) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.
στ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής.
ζ) Χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
β) Πτυχίο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
γ) Πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
δ) Κάτοχος προσόντος: ECDL Core
ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

3. Διάρκεια Συμβολαίου
Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει τον Απρίλιο του 2023).

4. Απολαβές
Μέχρι ΕUR 16.000 (Ευρώ Δεκαέξι Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

5. Αιτήσεις
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy/el/careers), μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης.
Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.
Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 25573800.

6. Έλεγχοι
Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

7. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΕΕ 2016/679. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Αρχής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της στο σύνδεσμο www.cgc.org.cy

Apply for this job