Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος – Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Επόπτη 105 views

Job Overview

Από την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Επόπτη. Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα: Α9, Α11 και Α12 συνδυασμένες κλίμακες. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2.1. Καθήκοντα και Ευθύνες

(1) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία ενός ή περισσότερων υπηρεσιών/τμημάτων της ΑΔΕΕλΕπ και για την οικονομική διαχείριση της ΑΔΕΕλΕπ.

(2) Βοηθά/συμβουλεύει τη Διεύθυνση της ΑΔΕΕλΕπ στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της ΑΔΕΕλΕπ.

(3) Διενεργεί ή/και επιβλέπει ειδικές έρευνες ή επιθεωρήσεις, μελέτες, επισκοπήσεις και ελέγχους που του ανατίθενται και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.

(4) Εποπτεύει, καθοδηγεί ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Μέλος οποιουδήποτε Σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ελεγκτών Νόμων.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

(1) Οι διοριζόμενοι που είναι και κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Α11. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν μετά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11, θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος.

(Υποσημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)

(2) Ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΔΕΕλΕπ, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(3) Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της ΑΔΕΕλεπ ή με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσία, το σύνολο όμως των εργάσιμων ωρών δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

(4) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

(5) Ο κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)

3. Εξετάσεις

(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορικές ή/και σε γραπτές εξετάσεις όπως ήθελε αποφασίσει το ΔΣ της ΑΔΕΕλΕπ. Περαιτέρω πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν ή/και θα αποσταλούν στους υποψηφίους αργότερα.

(2) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας, όπου θα αναγράφονται οι υποψήφιοι σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Ο Πίνακας χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν ή θα δημιουργηθούν για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία καταρτισμού του.

4. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού

Ουδείς διορίζεται στην Αρχή, εκτός αν-

(α) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας, για τη συγκεκριμένη θέση,

(β) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(γ) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(δ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη Δημόσια Υπηρεσία, ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέλους ή την Αρχή εξαιτίας διάπραξης από αυτόν πειθαρχικού παραπτώματος,

(ε) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(στ) Παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας από τον Προσωπικό Ιατρό του που να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από γενικές ιατρικές εξετάσεις.

5. Υποβολή Αιτήσεων

(1) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος με τίτλο «Αίτηση για πρόσληψη», με σαφή αναφορά «Αίτηση για τη θέση Επόπτη στην ΑΔΕΕλΕπ».

(2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος www.cypaob.gov.cy. στο πεδίο που αφορά τη θέση του Επόπτη.

(3) Στο έντυπο της αίτησης να επισυναφθούν τα αποδεικτικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων, περιλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας.

(4) Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.

(5) (α) Ενόψει απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών

στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(6) Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ενδιαφερομένους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο έντυπο της Αρχής «Αίτηση για πρόσληψη» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cypaob.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος και να αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση, Λεωφ. Μακαρίου 56 και Δημοφώντος 1-3, Lamda Tower, 2ος όροφος, 1075 Λευκωσία, με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Επόπτη στην ΑΔΕΕλΕπ» ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλ. Διεύθυνση, epoptis.position@cypaob.gov.cy υπογραμμένη και σαρωμένη σε μορφή pdf.

(7) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 13:00 το αργότερο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 το αργότερο.

(8) Σημειώνεται ότι η ΑΔΕΕλΕπ θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί στην «Αίτηση για διορισμό».

(9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Αρχή στο τηλέφωνο 22284800/ 22284810/ 22284806.

(10) Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία διορισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΔΕΕλΕπ, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν.

Apply for this job